kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Pomiar efektywności wykorzystania kapita ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie podmiotów radiofonii publicznej w Polsce

M.Kunasz

w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, Nr 34 t.II, s. 99-114.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 779 Pobrań 419

ABSTRAKT

Potęgę organizacji budują ludzie. Ich wiedza i umiejętności w coraz większym stopniu decydują o sile rynkowej, pozycji konkurencyjnej bądź wartości danego podmiotu. W analizowanym kontekście funkcja personalna urasta do rangi strategicznej sfery funkcjonowania organizacji. Jednak bez stałego monitoringu i pomiaru działań w sferze personalnej trudno mówić o efektywnym zarządzaniu sferą personalną. Stąd też obecnie obserwowana jest reorientacja zainteresowań teoretyków i praktyków zarządzania z aspektów "miękkich" gospodarowania kapitałem ludzkim, na rzecz tych, które dadzą się zmierzyć. Niniejszy artykuł wpisuje się w ten trend. Celem pracy była analiza porównawcza kształtowania się wybranych wskaźników efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego w segmentach spółek radiofonii publicznej. Analizy porównawcze prowadzono oddzielnie dla Polskiego Radia S.A. oraz segmentu 17 spółek regionalnej radiofonii publicznej. Stąd też i opis materiału empirycznego był prezentowany oddzielnie dla obu analizowanych segmentów. Horyzont czasowy badań obejmuje lata 2000 - 2010. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. ródła danych empirycznych obejmują raporty i opracowania prezentujące podejmowaną problematykę przygotowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

SŁOWA KLUCZOWE:

media, zarządzanie mediami, rynek radiowy, radiofonia publiczna, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego,

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl