kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Skłonność do samozatrudnienia w gospodar ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Skłonność do samozatrudnienia w gospodarkach unijnych

M.Kunasz

w: Przegląd Organizacji 2013, Nr 11, s. 47-53.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 851 Pobrań 56

ABSTRAKT

Celem artykułu była analiza porównawcza kształtowania się wybranych miar potencjalnej i rzeczywistej skłonności do samozatrudnienia w grupach krajów unijnych. W części teoretycznej pracy przedstawiono problematykę skłonności do samozatrudnienia w świetle dotychczas obecnych w literaturze badań. W części empirycznej analizom poddano strukturę deklaracji dotyczących preferencji odnośnie wyborów statusu na rynku pracy w badaniach Eurobarometru w poszczególnych krajach i grupach krajów. Skonfrontowano ją następnie z rzeczywistą strukturą wyborów w analizowanej populacji (co stanowiło podstawę analiz związków dla obu wprowadzonych zmiennych: deklarowanej i rzeczywistej skłonności do samozatrudnienia). Horyzont czasowy badań wyznaczają lata 2000-2012.

Tendency for Self-employment in European Economies

ABSTRACT

The aim of the paper was to conduct comparative analysis of shaping of selected measures of potential and actual tendency for self-employment in the groups of the European Union countries. Issues concerning tendency for self-employment in the light of previous researches were presented in the theoretical part of the paper. Structure of declaration concerning preferences ruling the choice of status at the work market in the research conducted by Eurobarometer in the respective EU counties and groups of European Union countries underwent analysis in the empirical part of the paper. It was compared with actual structure of choices in the analyzed population (what constituted basis for the analysis of relationships between both introduced variables: declared and actual tendency for self-employment) subsequently. The research was conducted between 2000-2012.

SŁOWA KLUCZOWE:

small bussines, przedsiębiorczość, skłonność do samozatrudnienia

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl