kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: System edukacyjny a kreowanie skłonności ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: System edukacyjny a kreowanie skłonności do samozatrudnienia - wyniki badań

M.Kunasz

w: Zarządzanie i Edukacja 2013, Nr 91, s. 121-146.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 846 Pobrań 442

ABSTRAKT

Celem pracy była zatem analiza i ocena działalności uczelni wyższych w kontekście kreowania postaw przedsiębiorczych i skłonności do samozatrudnienia. W pracy zastosowano metodę badań kwestionariuszowych (częściowych). Przeprowadzono je na losowo dobranej grupie 604 studentów studiów stacjonarnych w Polsce. Badania stanowią kontynuację realizowanych począwszy od 2003 roku w Uniwersytecie Szczecińskim badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych SES. Dane pozyskane w prezentowanych badaniach porównywano w pracy ze zgromadzonym w poprzednich edycjach badań materiałem międzynarodowym (pozyskanym wśród studentów litewskich, łotewskich, rosyjskich, ukraińskich i węgierskich. Respondenci generalnie uważają, iż system edukacyjny ma pozytywny wpływ na kreowanie postaw przedsiębiorczych a wybrany przez nich kierunek studiów daje im szanse znalezienia pracy. Jednakże znaczny odsetek respondentów wskazuje, iż wiedza, którą pozyskuje na studiach może być nieprzydatna w toku dalszej aktywności zawodowej. Polscy respondenci (wraz z węgierskimi) znaleźli się w pierwszej z dwóch wyodrębnionych grup krajów zróżnicowanych pod względem stosunku do efektywności systemu edukacyjnego w kontekście kreowania postaw przedsiębiorczych. W grupie tej ocenia się wyraźnie bardziej krytycznie ową efektywność a także użyteczność wiedzy, która pozyskiwania jest na studiach w kontekście przyszłych potrzeb związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Relatywnie mniejszy odsetek polskich respondentów deklaruje brak doświadczeń zawodowych. Widoczna jest także specyficzna dla studenta polskiego ścieżka zdobywania tychże doświadczeń. Zdobywa się je głównie podczas wakacji. Doświadczenia zawodowe zdobyte w trakcie studiów w znacznym stopniu mogą determinować wybór docelowego sektora aktywności zawodowej.

Educational System vs. Creation of Tendency for Self-employment - Results of Research

ABSTRACT

The aim of the research was to analyse and assess activity of the higher education institutions in the context of creation of basis of entrepreneurship and tendency for self-employment. The method of questionnaire research (partial) was used in the paper. 60 students of full-time studies in Poland, who were selected at random, took part in the research. The research constitute continuation of the researches on entrepreneurship conducted by the SES students of full time studies at the University in Szczecin since 2003. Data obtained from presented research were compared in the paper with international material, which was collected in the previous editions (obtained from the Lithuanian, Latvian, Russian, Ukrainian and Hungarian students). Generally, the respondents think that the educational system has positive influence on the creation of enterprising attitudes and the studies chosen by them give them chances for finding work. However, quite substantial percentage of respondents point out that the knowledge which is acquired at the studies can turn out to be useless on the way of further professional activity. Polish respondents (along with Hungarian ones) are in the first of two groups of countries which were created on the basis of ratio of effectiveness of educational system in the context of creation of enterprising attitudes. This effectiveness, as well as usefulness of acquired knowledge, which is obtained at the studies is the context of future needs concerning taking up professional activity is assessed in this group much more critically. Relatively smaller percentage of Polish respondents declare lack of professional experiences. Specific way of acquiring of these experiences is also visible clearly. It is mainly acquired during holidays. Professional experiences obtained during studies can determine choice of target sector of professional activity substantially.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, skłonność do samozatrudnienia

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl