kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Analiza determinant wyboru momentu rozpo ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

M.Kunasz

w: Management and Business Administration. Central Europe 2014, Nr 2, s. .

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 3 Wejść: 796 Pobrań 398

ABSTRAKT

Artykuł przedstawia wyniki badań nad determinantami wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W pracy zastosowano metodę badań kwestionariuszowych (częściowych). Badania stanowią kontynuację realizowanych począwszy od 2003 roku w Uniwersytecie Szczecińskim badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych SES. Dane pozyskane w prezentowanych badaniach porównywano w pracy ze zgromadzonym w poprzednich edycjach badań materiałem międzynarodowym (pozyskanym wśród studentów litewskich, łotewskich, rosyjskich, ukraińskich i węgierskich. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, iż rzeczywista skłonność jednostek do założenia własnej firmy ujawnia się zazwyczaj po kilku latach kariery zawodowej - co tłumaczy znaczną dysproporcję między odsetkiem osób deklarujących chęć otworzenia własnej firmy a rzeczywistym odsetkiem samozatrudnionych w populacji pracujących. Preferencje w tym zakresie mają wpływ na kształtowanie się poziomu stopy samozatrudnienia w danym kraju.

Determinants of Selection of the Moment of Starting Running Own Business

ABSTRACT

The paper presents results of research on determinants of selection of the moment of starting running own business. The method of questionnaire research (partial) was used in the paper. The research constitute continuation of the researches on entrepreneurship conducted by the SES students of full time studies at the University in Szczecin since 2003. Data obtained from presented research were compared in the paper with international material, which was collected in the previous editions (obtained from the Lithuanian, Latvian, Russian, Ukrainian and Hungarian students). Results of the conducted research let positively verify the hypothesis that actual tendency of individuals to set up own business appears after few years of professional career - what explains quite substantial disproportion between percentage of people declaring willingness for setting up own business and actual percentage of self-employed in the working population. Preferences concerning this scope have influence on shaping the level of self-employment in a given country.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, aktywność gospodarcza, własna firma, samozatrudnienie.

CYTOWANIA:
  • Piróg D., (2016), Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej - zarys stanu badań, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 12.
  • Szaban J., Skrzek-Lubasińska M., (2018), Self-Employment and Entrepreneurship: A Theoretical Approach, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, nr 2.
  • Uglis J., Kozera-Kowalska M., Łopuszyńska Z., (2018), Staff education system for agribusiness - case study Poznań University of Life Sciences, Poland, w: red. Horská E., Kapsdorferová Z., Hallová M., International Scientific Days 2018. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems. Conference Proceedings, Wolters Kluwer ČR, Prague.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl