kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Gospodarowanie kapitałem ludzkim ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 27 Wejść: 2409 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Kapitał ludzki w literaturze definiuje się jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, motywacji do pracy itp. tkwiących w człowieku. Jego duże znaczenie wynika głównie z silnych związków między wzrostem wydajności pracy a konkurencyjnością przedsiębiorstw i bogactwem danego kraju. Ta zależność stworzyła przesłanki do uznawania pracy ludzkiej za główne bogactwo kraju. W konsekwencji na wzrost tego bogactwa w dużym stopniu wpływa jakość kapitału ludzkiego. Im jest ona wyższa, tym wykonywana praca może być bardziej wydajna i złożona, a to determinuje wartość dodaną i w efekcie rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Stąd też kapitał ludzki jest ważnym czynnikiem konkurencyjności organizacji i gospodarek.

Zainteresowanie problematyką kapitału ludzkiego stale wzrasta. Świadczy o tym stale rosnąca liczba publikacji, referatów konferencyjnych oraz opracowań empirycznych w krajowej, jak i światowej nauce. O randze problematyki kapitału ludzkiego świadczy również włączenie do programu studiów ekonomicznych poruszanych w niniejszej publikacji zagadnień w ramach wyodrębnionego przedmiotu 'Gospodarowanie kapitałem ludzkim'. Praca ta może stanowić wykład wiedzy dla studiujących ten przedmiot, może także stanowić wielowymiarowe kompendium wiedzy dla teoretyków i praktyków zainteresowanych problematyką kapitału ludzkiego.

Problematyka miejsca człowieka gospodarującego w procesach ekonomicznych jest stale obecna i ugruntowana w historycznym rozwoju myśli ekonomicznej. Jednak w dziełach klasycznych jest ona prezentowana niejako przy okazji rozważań, które można umieścić w dominującym nurcie. Dopiero lata sześćdziesiąte XX wieku przyniosły rewolucyjne wręcz zmiany w tym zakresie - zmianę perspektywy. Prace Beckera, Schultza i Mincera wyznaczyły nowy sposób rozpatrywania działań dotychczas postrzeganych jako konsumpcja i źródło kosztów (np. personalnych), włączając w rozważania kwestię korzyści a zatem i rentowności działań, traktowanych odtąd jako inwestycje w kapitał ludzki. Przywołani Autorzy wyznaczyli główne obszary inwestycji w kapitał ludzki - sferę: zdrowia, szkolenia, edukacji i kształcenia, migracji przestrzennych oraz pozyskiwania informacji o rynku pracy czy, w szerszej perspektywie, również sferę badań naukowych. Wyznaczyli tym samym obszary zainteresowań teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką kapitału ludzkiego. Ta systematyka pól badawczych została wykorzystana również przy konstrukcji struktury niniejszej publikacji.

Rozwój i rozpowszechnienie się teorii kapitału ludzkiego miały niebagatelny wpływ na wiele innych dziedzin głównie w obszarze nauk ekonomicznych, ale również i nauk o zarządzaniu - na teorię: rynku pracy, konkurencyjności, kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą czy zarządzania zasobami ludzkimi. Ten fakt również stanowił istotną przesłankę przy konstrukcji struktury pracy, której celem było: przedstawienie problematyki kapitału ludzkiego jako fenomenu wielowymiarowego, w możliwie najpełniejszym zakresie perspektyw, ukazanie roli kapitału ludzkiego jako determinanty rozwoju ekonomicznego oraz zapoznanie czytelników z instrumentarium kształtowania i pomiaru kapitału ludzkiego.

Praca ma charakter teoretyczny, a jej strukturę tworzy 9 rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano podstawowe zagadnienia związane z kapitałem ludzkim. Zdefiniowano to pojęcie oraz przedstawiono rozwój myśli o kapitale ludzkim w teorii ekonomii z wyszczególnieniem rozwoju teorii kapitału ludzkiego w Polsce. W drugim rozdziale przedstawiono wpływ teorii kapitału ludzkiego na wybrane dziedziny nauk ekonomicznych - teorie: konkurencyjności, kapitału intelektualnego czy zarządzania wiedzą. W rozdziale trzecim przedstawiono demografię jako naukę o ludności i kapitale ludzkim, jednocześnie wskazując na interdyscyplinarność tej dziedziny oraz scharakteryzowano wybrane teorie demograficzne próbujące objaśnić zachodzące procesy ludnościowe. Rozdział czwarty koncentruje się na zagadnieniach związanych z rynkiem pracy, ukazując jego istotę, stany równowagi i nierównowagi, ze szczególnym zaakcentowaniem problematyki bezrobocia oraz przybliża problematykę segmentacji rynku pracy. Rozdział piąty przedstawia podstawowe definicje i podziały migracji oraz wybrane koncepcje migracyjne próbujące wyjaśnić zjawisko migracji w świetle teorii ekonomicznych. W szóstym rozdziale opisano zagadnienia związane z edukacją, przy czym szczególną uwagę zwrócono na koszty i efekty kształcenia w skali mikro i makro. W rozdziale siódmym przedstawiono kwestię szeroko rozumianego zdrowia, jako czynnika wpływającego na wydajność pracy i wzrost gospodarczy. W rozdziale ósmym dokonano charakterystyki programów unijnych w obszarze zasobów ludzkich obowiązujących obecnie, jak i tych, które realizowane były w Polsce do roku 2007 tj. w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych dwóch latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej. W ostatnim rozdziale skoncentrowano się na problematyce gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji. Określono wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału ludzkiego i intelektualnego organizacji. Przedstawiono również główne obszary kształtowania i rozwijania jej potencjału kadrowego.

Analizując strukturę pracy warto zwrócić uwagę na jej dwa nowatorskie aspekty. W pracy przedstawiono, przy okazji prezentacji kolejnych grup zagadnień, propozycję spójnego systemu pomiaru kapitału ludzkiego w wymiarze mikro- i makroekonomicznym. Dodatkowo w bibliografiach, przygotowywanych oddzielnie dla każdego z rozdziałów, obok źródeł przywołanych w pracy, w uzupełnieniu przedstawiono także wykaz innych najważniejszych pozycji literatury krajowej tak, aby praca ta stała się wielopłaszczyznowym przeglądem bibliograficznym literatury poświęconej problematyce kapitału ludzkiego.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, planowanie personalne, dobór kadr, rekrutacja i selekcja kadr, motywacja pracownicza, ocena pracownicza, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój kadr, gospodarka oparta na wiedzy, wiedza, zarządzanie wiedzą, konkurencyjność, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, migracje, demografia, teorie demograficzne, rynek pracy, bezrobocie, aktywność i bierność zawodowa, zdrowie, segmentacja rynku pracy, koszty i efekty kształcenia, kształcenie ustawiczne, szkolnictwo wyższe, edukacja, kształcenie

CYTOWANIA:
 • Bielińska N., (2012), Kształtowanie potencjału kadrowego w warunkach przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 13, No. 17.
 • Bielińska N., (2016), Formy współpracy przedsiębiorstw z sektorem edukacji w kontekście gospodarowania kapitałem ludzkim, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 17, No. 2.
 • Gołaszewska-Kaczan U., (2012), Inwestycje w zdrowie jako element inwestycji w kapitał ludzki, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 13, No. 4.
 • Gołaszewska-Kaczan U., (2014), Wiedza jako element budujący kapitał ludzki , Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4.
 • Jarmużek J., (2014), Rozwojowe implikacje dorosłości, w: red. W.Ambrozik, Edukacja. Uniwersytet. Oświata dorosłych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Kryńska E., (2013), Inwestycje w kapitał ludzki - pożytki, potrzeby i dylematy, Polityka Społeczna, nr 1.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., (2013), Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lipka A., (2013), Pracoholizm w ujęciu ekonomii tradycyjnej i behawioralnej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 148.
 • Lubomska-Kalisz J., (2013), Wpływ składników potencjału konkurencyjności na konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 34.
 • Malkowski A., (2016), Program rewitalizacji jako narządzie zarządzania obszarem peryferyjnym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 17, No. 2.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2014), Innowacje i wiedza w działalności klastrów w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 37.
 • Molek-Winiarska D., (2013), Znaczenie postaw pracowników w procesie wdrażania programów redukcji stresu zawodowego , Nauki o Zarządzaniu, nr 3.
 • Nowicka-Mieszała J., (2012), Behawioralne aspekty inwestowania w retencję kapitału ludzkiego, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, Vol. 23, No. 1.
 • Pamuła G., (2014), The Role of the Incentive System in the Development of Employees Involvement, w: red. Lula P., Rojek T., Knowledge - Economy - Society. Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Pudło P., (2012), Kapitał ludzki jako akcelerator rozwoju działalności innowacyjnej - wyniki badań, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 26.
 • Rydlewska-Liszkowska I., (2011), Ochrona zdrowia pracowników w ekonomice przedsiębiorstwa - biznesplan przedsięwzięć zdrowotnych, Medycyna Pracy, Vol. 62, No. 5.
 • Sienkiewicz K., (2013), Karta Praw Studenta a sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307.
 • Stańczyk I., Stuss M.M., (2018), Personnel Controlling - Human Capital Management. Results of a Selected Company Listed on the Warsaw Stock Exchange, International Journal of Contemporary Management, Vol. 17, No. 3.
 • Turczak A., (2017), Zależność między poziomem wykształcenia a czasem pozostawania bez pracy bezrobotnych w Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 51.
 • Waśniewska A., (2015), Starzenie się społeczeństw państw Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, nr 20.
 • Wilk J., (2013), Identyfikacja obszarów problemowych i wzrostowych w województwie dolnośląskim w zakresie kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 278.
 • Winnicka-Wejs A., (2014), Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów), Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 4.
 • Winnicka-Wejs A., Sokolińska D., Kawa H., (2019), Współczesna rola działu personalnego w organizacji, Akademia Zarządzania, Vol. 3, No. 1.
 • Woźniak K., (2016), Edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki - analiza porównawcza, Marketing i Rynek, nr 3.
 • Woźniak K., (2016), Kapitał ludzki a nierówności społeczne w szkolnictwie wyższym w ujęciu regionalnym w Polsce, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 4.
 • Wyrzykowska B., (2014), Human Capital as a Challenge for Economics Theory, International Journal of Management, Knowledge and Learning, Vol. 3, No. 2.
 • Wyrzykowska B., (2015), Zarządzanie kapitałem ludzkim zespołów projektowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 39.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl