kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zarządzanie procesami ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Zarządzanie procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Cytowań: 46 Wejść: 2893 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

W rzeczywistości organizacyjnej nadal dominującą rolę odgrywa orientacja funkcjonalna. To dziedzictwo taylorowskiego systemu organizacyjnego opartego na podziale pracy i specjalizacji w ramach wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych. Taki układ ma owszem swoje zalety, można wskazać jednakże liczne wady, związane z nadmiernym rozczłonkowaniem zadań, sztucznie stworzonymi granicami wewnątrzorganizacyjnymi, co w konsekwencji niesie za sobą trudności w koordynacji działań i inne negatywne skutki.

Naturalną koordynację działań i eliminację większości wad struktur funkcjonalnych gwarantuje koncentracja na procesie. Ten system jest ukierunkowany na wartość dla klienta, tworzoną właśnie w ramach procesów przebiegających w poprzek tradycyjnych struktur organizacyjnych. Reorientacja horyzontalna podmiotu jest jednak procesem długotrwałym, a zmiany powinny obejmować większość domen działalności organizacyjnej.

Analizowana problematyka zyskuje na znaczeniu. Prezentowana publikacja odpowiada na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. W pracy skoncentrowano się na problematyce:
 • orientacji funkcjonalnej i procesowej w zarządzaniu,
 • podejścia procesowego w wybranych koncepcjach zarządzania,
 • metodyki wdrażania zarządzania procesami gospodarczymi,
 • identyfikacji procesów,
 • standaryzacji i odzworowywania procesów,
 • form organizacji procesowej,
 • wdrażania zarządzania procesowego.
Prezentowane w kolejnych rozdziałach pracy zagadnienia teoretyczne ilustrowano wynikami prowadzonych w tym zakresie badań i licznymi przykładami.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie procesami, proces, normy ISO9001, zarządzanie jakością, klient wewnętrzny i zewnętrzny, opis procesu, mapowanie procesu, typologia i hierarchia procesów, procesowa struktura organizacyjna, reeinginering, procesowy rachunek kosztów

CYTOWANIA:
 • Andrzejewski K., (2016), Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalących w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
 • Andrzejewski K., (2015), Optimizing processes based on differentiated concepts of management, w: red. Łuczak J., Światowiec-Szczepańska J., Quality. Central and eastern Europe focus, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Baskiewicz N., Niziałek I., (2014), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych jako czynnik ułatwiający wdrożenie organizacji zorientowanej wokół procesów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 15, No. 7.
 • Bielińska N., (2013), Continuous improvement process jako element partycypacji pracowników w korzyściach przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 14, No. 12.
 • Gębczyńska A., (2016), Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Gębczyńska A., (2016), Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Jagodziński J., Ostrowski D., Gębczyńska A., (2017), Ocena funkcjonowania komunikacji poziomej w przedsiębiorstwach działających w układzie procesowym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
 • Jarysz-Kamińska E., Nowak M., Matuszak M., (2017), Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, General and Professional Education , nr 4.
 • Kalisz B., (2018), Strategie i struktury zarządzania a transformacja systemu zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, Intrenational Relations Review, nr 1.
 • Kamińska B., (2015), Management in Process - Oriented Organizations, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 16, No. 5.
 • Kluj G., (2013), Podejście procesowe, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 4.
 • Kluj G., (2014), Elementy metodyki wdrażania podejścia procesowego, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 3.
 • Kowalska-Napora E., (2012), Kongestia a mikroregiony , Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Vol. 13, No. 7-8.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Kucińska-Landwójtowicz A., Kołosowski M., (2012), Determinanty dojrzałości procesowej organizacji, w: red. , Materiały z Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, PTZP, Zakopane.
 • Kuźmicz K.A., (2015), Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kyć G., (2019), Logistic Processes in Non-Governmental Organisations and Their Impact on the Activity of Entities in the Third Sector in Poland, Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Vol. 7, No. 2.
 • Łuczak J., (2015), Improvement of enterprise activities based on process management, Economics, Entrepreneurship, Management, Vol. 2, No. 2.
 • Majchrowska G., (2016), Recommendations of changes in emergency department-processes management, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 1.
 • Michalski E., (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 • Moskwa-Bęczkowska D., (2014), Zarządzanie procesowe i jego przydatność do zarządzania kosztami uczelni publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343.
 • Nadolna D., (2014), Outsourcing procesów biznesowych jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 202.
 • Nowosielski K., (2018), Sprawność procesów controllingowych. Istota. Przejawy. Determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Podsiadły K., (2018), Nowy trend dojrzałego outsourcingu - outsourcing online, w: red. R.Lisowska, A.Jaśkowiak, Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem, SIZ Wydawnictwo, Łódź.
 • Pruszkowski L., (2015), Dojrzałość procesowa przedsiębiorstw w zakresie utrzymania ruchu przemysłowego, w: red. Brzozowska A., Kłobukowski P., Przedsiębiorczość: technologia i ludzie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Rostek K., Gołuch-Trojanek K., (2017), Standaryzacja procesów i jej rola w procesie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w instytucjach publicznych:(na przykładzie uczelni publicznej), Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 9.
 • Rudecki M., Mazur M., (2017), Podejście procesowe w produkcji lamp oświetleniowych, Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, Vol. 21, No. 1.
 • Rutkowski I.P., (2018), The Maturity Progression of New Product Development Process in the Context of Security and New Product Success, Handel Wewnętrzny, nr 4.
 • Skrzypek E., Grela G., Piasecka A., (2019), Uwarunkowania doskonalenia jakością, , .
 • Sołtysiak W., (2014), Miary procesów kodyfikacji i personalizacji wiedzy w kształceniu e-learningowym, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, nr 23.
 • Szczepaniak W., (2019), Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów, Marketing i Rynek, nr 12.
 • Szydełko Ł, (2016), Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Szydełko Ł., (2016), Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Tomkiewicz K., Majchrowska G., (2015), Usprawnienia procesów produkcyjnych w Rietmueller (Polska) sp.z.o.o., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
 • Tyrańska M., (2017), Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Waściński T., Busz A., (2013), Zarządzanie strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 39.
 • Wąchol J., (2016), Zarządzanie procesowe a współczesne elementy zarządzania w gospodarce globalnej, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
 • Wąchol J., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a wielkie korporacje na rynku globalnym, Zarządzanie i Finanse, Vol. 15, No. 2.
 • Wąchol J., (2018), Nowoczesne metody zarządzania w budowie wartości przedsiębiorstwa globalnego, Zarządzanie i Finanse, Vol. 16, No. 4.
 • Wieczorkowski J., (2015), Analiza wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 243.
 • Włodarczyk K., (2016), Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
 • Włodarczyk K., (2016), Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
 • Wyrzykowska B., (2016), Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Wyrzykowska B., (2016), Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Zalewski Z., Gnat S., (2014), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzia wspomagającego realizację celów strategicznych organizacji na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 36.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl