kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze M ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP

M.Kunasz

Printgroup, Szczecin 2009.


Cytowań: 1 Wejść: 839 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Celem pracy było przeprowadzenie analizy potencjału przedsiębiorczości i skłonności do prowadzenia własnej firmy w kontekście barier rozwoju przedsiębiorczości i działań instytucjonalnych w Polsce, mających na celu ich likwidację (ze szczególnym uwzględnieniem działalności uczelni wyższych w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych).

Praca składa się z czterech rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter teoretyczny (studia literaturowe), dwa następne charakter empiryczny.

W pierwszym rozdziale (teoretycznym) przedstawiono konteksty, w których rozpatrywana jest w literaturze przedmiotu problematyka przedsiębiorczości, ujęcia modelowe, oraz sposoby definiowania tej wielowymiarowej i niejednoznacznej kategorii. Tu omówiono problematykę cech charakteru i osobowości przez pryzmaty których powinna być opisywana osoba przedsiębiorcza. Następnie skoncentrowano się na problematyce uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych działań przedsiębiorczych. W rozdziale dokonano również analiz skłonności do założenia własnej firmy w świetle prowadzonych w tym zakresie badań.

W drugim rozdziale (teoretycznym) skoncentrowano się na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono rolę jaką ów sektor odgrywa w stabilizacji struktur gospodarczych a także zidentyfikowano kryteria wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie skupiono się na problematyce barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - zidentyfikowano podstawowe grupy barier (autorska koncepcja) oraz przedstawiono wyniki badań prowadzonych w tym zakresie. Następnie scharakteryzowano system wsparcia instytucjonalnego przedsiębiorczości w Polsce. Rozdział kończy analiza pozycji relatywnej Polski w rankingach przedsiębiorczości.

W rozdziale trzecim (empirycznym) przedstawiono wyniki badań jakościowych pozwalających na weryfikację wybranych hipotez badawczych. Na wstępie przedstawiono aspekty metodologiczne realizowanych badań a następnie przeprowadzono analizę potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów, analizę barier we wdrażaniu pomysłu na własny biznes oraz analizę stopnia skłonności do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę stanu i znaczenia sektora MSP na tle zmian w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. W kolejnych krokach przedstawiono: analizę porównawczą sektora MSP na tle zmian w sektorze przedsiębiorstw, analizę struktury sektora przedsiębiorstw i sektora MSP, analizę przeżywalności przedsiębiorstw, analizę znaczenia sektora MSP. Rozdział kończy ocena działań instytucjonalnych w kontekście kreowania klimatu wobec przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań uczelni wyższych w tym zakresie.

W pracy wykorzystano materiały pierwotne oraz wtórne. Podstawowym źródłem niezbędnych dla potrzeb badania danych jakościowych były międzynarodowe badania przedsiębiorczości przeprowadzone w okresie od maja do listopada 2006 roku na grupie studentów studiów dziennych z 6 krajów Europy środkowo-wschodniej: Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. Badania przeprowadzono metodą częściową. W pracy wykorzystano również liczne wtórne źródła informacji: literaturę przedmiotu (krajowa i zagraniczna), materiały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki, prace studialne i badawcze wykonywane przez osoby trzecie, opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, zasoby internetu.

Novum badań przywołanych w pracy stanowi: fakt przeprowadzenia międzynarodowych porównań materiału empirycznego dotyczącego podejmowanej problematyki w grupie postsocjalistycznych krajów Europy środkowo-wschodniej, identyfikacja czynników determinujących wybór docelowej formy aktywności zawodowej (w tym rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej), analiza (poprzez pryzmat efektywności proprzedsiębiorczego transferu wiedzy na Uczelniach) czynników utrudniających wdrażanie pomysłu biznesowego przez absolwentów, po wejściu na rynek pracy, synteza licznych ujęć literaturowych dotyczących problematyki specyfikacji atrybutów osoby przedsiębiorczej, systematyzacja barier rozwoju przedsiębiorczości w ramach wyodrębnionych grup barier (synteza licznych ujęć literaturowych).

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości, bariery przedsiębiorczości, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, szkolnictwo wyższe, edukacja, programy nauczania

CYTOWANIA:
  • Magrel E., Misiewicz E., (2018), Bariery prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie mikroprzedsiębiorstw z województwa podlaskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, nr 4.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl