kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Barriers to development and institutiona ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Barriers to development and institutional support for entrepreneurship in Poland - role that higher education institutions occupy in support system

M.Kunasz

w: Transformation & Business Economics 2009, Nr 3, s. 200-215.


Cytowań: 5 Wejść: 770 Pobrań 0

ABSTRAKT

Artykuł stanowi próbę identyfikacji barier rozwoju przedsiębiorczości oraz oceny działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności uczelni wyższych w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych.. W tym celu w pracy przedstawiono: istotę kategorii przedsiębiorczości, systematykę wymienianych w literaturze przedmiotu barier prowadzenia działalności gospodarczej, instrumentarium wsparcia instytucjonalnego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, wybrane kwestie obrazujące rolę uczelni wyższych w procesie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, ranking barier prowadzenia działalności gospodarczej, ocenę działań instytucjonalnych, sytuacji na rynku pracy i systemów edukacyjnych w kontekście sprzyjania rozwojowi przedsiębiorczości i postulowane w prowadzonych badaniach kierunki zmian w treściach programowych i działalności fakultatywnej uczelni. Analizy empiryczne prowadzono na bazie wyników międzynarodowych badań przedsiębiorczości studentów studiów dziennych SES 2006.

0

ABSTRACT

The article is an attempt to identify the barriers of entrepreneurship development and to asses the institutional actions regarding support of entrepreneurship development. To achieve this the following is presented: crux of categories of entrepreneurship, systematics of business activity barriers defined in the literature about the subject of concern, instrumentation of institutional support of entrepreneurship development in Poland, the ranking of barriers of business activity, the appraisal of institutional actions, situation on the labour market and education systems in the context of support of entrepreneurship development as well as suggested, in the conducted research, directions of changes in contents of educational program and in non-compulsory activity of schools. Empiric analysis were carried out on the basis of international research of entrepreneurship of full time students SES 2006.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości, bariery przedsiębiorczości, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, szkolnictwo wyższe, edukacja, programy nauczania

CYTOWANIA:
  • Akulavicius M., Grundey D., (2011), Managing Mobility Opportunities for Doctoral Students : the Case of Lithuania , Economics and Sociology, Vol. 4, No. 2.
  • Jarecki W., (2010), Professional and Educational Activity Displayed by Polish Students in the Age of Globalization and World Economic Crisis, Transformation & Business Economics, Vol. 9, No. 2.
  • Korpysa J., (2010), Unemployment as a Main Determinant of Entrepreneurship, Transformation & Business Economics, Vol. 9, No. 1.
  • Korpysa J., (2011), Factors Determining Decision about Setting up a firm - the Survey Results from Poland, Transformation & Business Economics, Vol. 10, No. 2.
  • Włodarczyk-Śpiewak K., (2010), Economic Transformation vs. Educational Aspirations Expressed by the Poles, Transformation & Business Economics, Vol. 9, No. 2.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl