kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Structure of enterprises sector in Polan ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Structure of enterprises sector in Poland

M.Kunasz

w: Competition of entities with reference to competition of the economy, T.Bernat (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 115-130.


Cytowań: 0 Wejść: 912 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce. Ma ono charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. W części empirycznej analizie poddano wybrane ogólnodostępne dane statystyczne charakteryzujące sektor przedsiębiorstw. Horyzont czasowy prowadzonych badań wyznaczają lata 1994-2006. W przypadku niektórych analizowanych miar dane dla całego okresu badawczego były niedostępne, w tych przypadkach zestawiano dane w okresie skróconym, jednakże możliwie najdłuższym.

0

ABSTRACT

Analysis of entrepreneurship sector in Poland was the main target of the herewith study. The study is both theoretical and empirical. Sources used in the analysis consist of existing theoretical material included in the literature concerning discussed issue. Widely available statistical data defining enterprise sector were selected and their analysis is presented in the empirical part. The time horizon of the research is 1994 - 2006. In some of the cases for particular measures data for the whole period were not available, for these measures data for shorter, but possibly the longest periods were specified.

SŁOWA KLUCZOWE:

zasoby, podmioty decyzyjne, wybory ekonomiczne, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, MSP, wsparcie instytucjonalne przedsiębiorczości.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl