kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Investments in the development of human ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Investments in the development of human capital vs. efficiency of creating added value by enterprise assets - results of the research in Poland

M.Kunasz

w: Business development and markets in the European Economic Area, S.G.Gadzijev, D.Grundey, Y.Bilan, B.Sergi (red.), Foundation of International Studies, Kyiv 2009, s. 244-257.


Cytowań: 0 Wejść: 885 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy podjęto próbę identyfikacji związku pomiędzy skalą inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego (szkolenie i doskonalenie zawodowe) a efektywnością w kreowaniu wartości dodanej przez aktywa materialne i niematerialne przedsiębiorstwa uwarunkowaną oddziaływaniem dźwigni zasobów (przekształcanie kapitału ludzkiego w kapitał strukturalny). Realizując postawione cele badawcze, zastosowano metodę współczynnika intelektualnej wartości dodanej (VAIC(tm)), prowadząc analizę porównawczą odpowiednich mierników i wskaźników w zbiorowości (grupa 188 przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz w grupach podmiotów wyodrębnionych ze względu na intensywność inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Horyzont czasowy prowadzonych badań wyznaczają lata 1998 - 2003.

0

ABSTRACT

This paper explores the connection between investments in human capital (trainings and inservice courses) and efficiency in creating added value by tangible and intangible assets of enterprise conditioned by resource leverage (transformation of human capital in structural one). Implementing the research objectives, the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC(tm)) was used, the comparative analysis of indicators and indices was made (188 business entities traded on the Warsaw Stock Exchange) and in enterprises selected due to investment intensity in development of human capital. The method of comparative analysis was used. The research was carried between 1998 and 2003.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, metoda VAIC, przedsiębiorstwo, organizacja.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl