kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Granty realizowane

Granty realizowane | Granty złożone |
 • (2018-2020) "Nowe kompetencje w nowym kraju - kurs dla obywateli Ukrainy", rodzaj: grant ze środków EFS (nr projektu: POWR.03.01.00-00-T081/18)
 • (2018) "Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów", rodzaj: grant indywidualny NBP (Program Edukacji Ekonomicznej)
 • (2018) "Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku", konkurs grantowy MNiSW realizowany w ramach programu "Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku"
 • (2017) "Senior on-line", projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin w ramach zadania "Integracja i aktywizacja osób starszych - wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin".
 • (2017) "Edukacja przedsiębiorców - nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnianie osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób wykluczonych", grant w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ID wniosku: 74/2017/KOMES.
 • (2011) "Wiedza i umiejętności to największy kapitał" (studia podyplomowe dla kadr przedsiębiorstw), rodzaj: grant ze środków EFS (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
 • (2010) "Z fizyką, matermatyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat", rodzaj: grant ze środków EFS (nr projektu: WND-POKL.03.03.04-00-109/09)
 • (2010) "Uwarunkowania przedsiębiorczości w gospodarkach Unii Europejskiej", grant z rezerwy dziekana środków działalności statutowej - przyznany przez Radę Wydziału (WNEiZ US) Uchwałą nr 226/10/2010
 • (2010) "As kompetencji", rodzaj: grant ze środków EFS (nr projektu: WND-POKL.03.03.04-00-109/09)
 • (2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty"
 • (2006-2007) "Edukacja dla Przedsiębiorczości", rodzaj: grant ze środków EFS (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich)
 • (2005-2009) "Podnoszenie konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów", rodzaj: grant zwykły MNiSW
 • (2005-2009) "Development of the competitiveness of the labour market and its entities", rodzaj: grant w ramach: 6 Programu Ramowego, Marie Curie Action, Development Scheme
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant indywidualny NBP
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • (2003-2004) "Ja też jestem Europejczykiem", rodzaj: grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy)
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant indywidualny NBP
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • (2002-2003) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 • (2002) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl