kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Wszystkie publikacje

Sortuj: rosnąco | malejąco  według: tytułu | roku | popularności | cytowań | pobrań | 
27 - Bernat T., Kunasz M., (2004), "Young Investor" - pro-entrepreneurship project popularising knowledge on economics: concept, research results, w: red. , Society and consumption: economic-managerial and social-cultural factors, , Vilnius-Brno-Hamburg-Kaunas-Ryga-Sopron.
213 - Jarecki W., Kunasz M., Skoczylas W., (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Volumina, Szczecin.
110 - Kunasz M., (2009), Aktywność proprzedsiębiorcza studentów a pomysł na biznes i skłonność do założenia własnej firmy - rezultaty badań", w: red. D.Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
171 - Kunasz M., (2014), Aktywność przedsiębiorcza w okresie koniunktury i dekoniuktury na przykładzie ostatniego kryzysu gospodarczego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 15, No. 6.
138 - Kunasz M., (2014), Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Management and Business Administration. Central Europe, nr 2.
43 - Kunasz M., (2006), Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC(tm) - wyniki badań, Problemy Jakości, nr 3.
144 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2013), Analiza efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych metodą VAIC na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A., w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
44 - Kunasz M., (2006), Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
123 - Kunasz M., (2011), Analiza relatywnej siły fali odbicia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po zakończeniu kryzysu subprime, w: red. K.Piech, K.Wierus, Ostatni światowy kryzys finansowy, tom III, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
113 - Kunasz M., (2010), Analiza relatywnej siły fali odbicia po kryzysie subprime na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: red. K.Piech, Kryzysy finansowe - wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
15 - Kopycińska D., Kryk B., Kunasz M., Włodarczyk-Śpiewak K., (2002), Analiza struktury wydatków młodych gospodarstw domowych w świetle mikroczynników, Raport z badań statutowych Katedry Mikroekonomii nr 503-222002-343, , Szczecin.
168 - Kunasz M., (2015), Analiza syntetycznych miar sytuacji zdrowotnej ludności w krajach unijnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 43.
186 - Kunasz M., (2016), Analiza zbiorowości ekonomicznych punktowanych czasopism naukowych w przekroju instytucjonalnym, Nauka, nr 4.
135 - Kunasz M., (2012), Analiza zmian w strukturze kosztów osobowych spółek radiofonii publicznej w związku z redukcjami wpływów abonamentowych, w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
164 - Kunasz M., (2016), Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej, Polityka Społeczna, nr 8.
194 - Kunasz M., (2016), BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
106 - Kunasz M., (2009), Barriers and institutional support of the entrepreneurship development vs. proentrepreneurial activity of students - researches results, w: red. E.Skrzypek, M.Kunasz, Determinants of innovativeness, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
108 - Kunasz M., (2009), Barriers to development and institutional support for entrepreneurship in Poland - role that higher education institutions occupy in support system, Transformation & Business Economics, Vol. 8, No. 3.
163 - Kunasz M., (2016), Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn. Polska na tle Unii Europejskiej, Marketing i Rynek, nr 3.
169 - Kunasz M., (2016), Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 46.
173 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2014), CSR a funkcja personalna na przykładzie subfunkcji szkoleniowej, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
184 - Kunasz M., (2016), Co determinuje szanse na szkolenie z wykorzystaniem intranetu bądź internetu w organizacji?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 429.
192 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2017), Czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy - wyniki badań, Marketing i Rynek, nr 11.
195 - Kunasz M., (2017), Czynniki determinujące prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych dysfunkcji w zarządzaniu personelem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4.
182 - Kunasz M., (2015), Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy - analiza ekonometryczna, Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 4.
179 - Kunasz M., (2016), Czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji - analiza ekonometryczna, Marketing i Rynek, nr 3.
211 - Kunasz M., (2018), Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 51/2.
181 - Kunasz M., (2015), Czynniki sprzyjające prawdopodobieństwu szkolenia w organizacji, w: red. K.Włodarczyk, Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy, Volumina, Szczecin.
126 - Kunasz M., (2012), Demograficzne wyzwania dla rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
98 - Kunasz M., Skrzypek E. (red.), (2009), Determinants of innovativeness, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
217 - Jarecki W., Kunasz M., (2019), Determinants of the Willingness of People 50+ to Use the Internet in Recruitment Procedures in the Context of Their Activity in the Labour Market - Research Resultats, w: red. K.Soliman, Proceedings of the 34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain, International Business Information Management Association, Madrid, Spain.
131 - Kunasz M., (2013), Determinants of the internal structure of the enterprise sector - case of Slovakia, Transformation & Business Economics, Vol. 12, No. 2B.
216 - Jarecki W., Kunasz M., (2019), Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
134 - Kunasz M., (2013), Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Volumina, Szczecin.
193 - Kunasz M., (2017), Determinanty równości szans w sferze personalnej w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu, w: red. P.Zwiech, Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, Volumina, Szczecin.
187 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Determinanty sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach w świetle badań empirycznych, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
202 - Kunasz M., (2018), Determinanty szans na karierę w przedsiębiorstwie - wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 512.
183 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Determinanty wyboru samozatrudnienia jako docelowej formy aktywności na rynku pracy - wyniki badań, w: red. P.Zwiech, Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, Volumina, Szczecin.
201 - Kunasz M., (2017), Determinanty wybranych dysfunkcji personalnych, Marketing i Rynek, nr 4.
215 - Jarecki W., Kunasz M., (2019), Determinanty wykorzystania narzędzi e-rekrutacji w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Przegląd Organizacji, nr 10.
36 - Kunasz M., (2005), Development of intellectual capital of employees in the process of vocational training and in-service education, w: red. M.Kokocińska, Contemporary Economy, Printshop, Szczecin.
45 - Kunasz M., (2006), Diagnoza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie - teoria a praktyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, nr 225.
200 - Zwiech P., Kunasz M., (2016), Dochody gospodarstw domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych na tle ogółu gospodarstw - analiza komparatywna, w: red. P.Zwiech, Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, Volumina, Szczecin.
92 - Kunasz M., (2008), Education as the element of entrepreneurship support system, w: red. D.Kopycińska, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
11 - Kunasz M., (2001), Efekt miesiąca - anomalia na rynku papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 309.
89 - Kunasz M., (2008), Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego - wybrane aspekty, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 3.
54 - Kunasz M., (2006), Effectiveness, competitiveness and sustainable development, w: red. B.Kryk, Competition, competitivness and sustainable development, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
185 - Kunasz M., Zwiech P., (2017), Ekonomiczne punktowane czasopisma naukowe w świetle badań empirycznych, w: red. P.Zwiech, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, Volumina, Szczecin.
1 - Kunasz M., (1997), Elementy kształtujące motywację do pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 195.
52 - Korpysa J., Kunasz M., (2006), Enterpreneurship among young people - results of the research, w: red. T.Bernat, Entrepreneurship in economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
102 - Kunasz M., (2009), Entrepreneurship - Microeconomical Determinant of the Competitiveness of Entitles, Economics and Sociology, Vol. 2, No. 1.
81 - Kunasz M., (2008), Entrepreneurship in chosen European countries, w: red. J.Korpysa, M.Kunasz, Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
53 - Kunasz M., (2006), Entrepreunership and personnel's qualification as components of human capital, w: red. T.Bernat, Entrepreneurship in economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
84 - Kunasz M., (2008), Entreprising Behaviour, w: red. T.Bernat, Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
176 - Kunasz M., (2016), Etap realizacji szkolenia w organizacji w świetle wyników badań ankietowych, w: red. A.Andrzejczak, J.Furmańczyk, Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
57 - Kunasz M., (2006), Factors and tasks determining the need for undertaking training activity - the results of the research, w: red. D.Kopycińska, Determinants of attitudes and behavior of the decision-making entitles, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
157 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2013), Gospodarka odpadami w krajach Unii Europejskiej, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty społeczne, Economicus, Szczecin.
119 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
145 - Kunasz M., (2013), Html - to takie proste, Economicus, Szczecin.
72 - Kunasz M., (2007), Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Problemy Zarządzania, nr 1.
65 - Kunasz M., (2006), Ilościowa analiza procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach, w: red. M.Kruszka, Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, Printgroup, Szczecin.
50 - Kunasz M., (2006), Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 2.
188 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Implementacja zarządzania procesowego w organizacji w świetle badań ankietowych, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
112 - Kunasz M., (2010), Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim - raport z badań, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
114 - Kunasz M., (2010), Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 139.
203 - Kunasz M. (red.), (2017), Instrumentarium zarządzania procesowego, Volumina, Szczecin.
88 - Kunasz M., (2008), Intellectual capital - a new source of competitive advantage, Economics and Sociology, Vol. 1, No. 1.
74 - Kunasz M., (2007), Investments in Human Capital Development Made by Enterprises and their Market Value, w: red. T.Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
104 - Kunasz M., (2009), Investments in the development of human capital vs. efficiency of creating added value by enterprise assets - results of the research in Poland, w: red. S.G.Gadzijev, D.Grundey, Y.Bilan, B.Sergi, Business development and markets in the European Economic Area, Foundation of International Studies, Kyiv.
136 - Kunasz M., (2005), Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego (praca doktorska), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
13 - Kunasz M., (2001), Inwestycje w XXI wiek - przewodnik dla uczestników konkursu "Młody inwestor", ZARR, Szczecin.
28 - Kunasz M., (2004), Kapitał intelektualny polskich spółek giełdowych - wyniki badań empirycznych, w: red. W.Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
69 - Kunasz M., (2007), Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli, nr 4.
121 - Kunasz M., (2010), Konkurencja doskonała, w: red. D.Kopycińska, Mikroekonomia, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
22 - Bernat T., Kunasz M., (2003), Konkurs Młody Inwestor szansą na pobudzanie przedsiębiorczości młodych - wyniki badań, w: red. T.Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
116 - Kunasz M., (2010), Kontekst instytucjonalny przedsiębiorczości w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle międzynarodowych badań komparatywnych, w: red. D.Kopycińska, Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
166 - Kunasz M., (2015), Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol. 77, No. 4.
49 - Kunasz M., (2006), Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003 - wyniki badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
25 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Kreowanie młodych inwestorów, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3.
105 - Kunasz M., (2009), Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie, w: red. J.Czech-Rogosz, J.Pietrucha, R.Żelazny, Koniunktura gospodarcza, C.H.Beck, Katowice.
159 - Kunasz M. (red.), (2013), Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
205 - Zwiech P., Kunasz M., (2017), Makroekonomiczne determinanty nierówności ekonomicznych, w: red. P.Zwiech, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, Volumina, Szczecin.
83 - Kunasz M., (2008), Methodological Aspects of the Research, w: red. T.Bernat, Survey of Students' Entrepreneurship - Cross Countries Analysis, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
90 - Kunasz M., (2008), Methods and Techniques Used in Vocational Training, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 4.
26 - Kunasz M., (2004), Metody pomiaru oraz zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 367.
55 - Kunasz M., Niemczynowicz B., Poteralski J., Zwiech P., (2006), Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
174 - Kunasz M., Zwiech P., (2014), Mobbing jako patologia zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach, w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
34 - Kopycińska D., Kunasz M., Korpysa J., Poteralski J., Zwiech P., (2005), Model pomiaru efektywności inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego pracowników - teoria i praktyka, Raport z badań statutowych Katedry Mikroekonomii nr 503-222002-343, , Szczecin.
46 - Kunasz M., (2006), Model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli, nr 1.
16 - Tarczyński W., Bernat T., Kunasz M., (2003), Młody Inwestor, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
24 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Młodzi inwestorzy na start, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1.
47 - Kunasz M., (2006), Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
91 - Kunasz M., (2008), Naśladowca - GPW, Rynek Kapitałowy, nr 10.
160 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Nierównomierność rozkładu dochodów a poziom zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
165 - Kunasz M., (2014), Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy w Polsce, Polityka Społeczna, nr 9.
198 - Kunasz M., (2016), O Ekonomicznej Akademii Seniora, Przegląd Uniwersytecki, nr 4-6.
127 - Kunasz M., (2012), Ocena działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
51 - Kunasz M., (2006), Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1.
219 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2019), Odpowiedzialność środowiskowa przedsiębiorstwa - perspektywa potencjalnych pracowników, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, D.Janczewska, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
20 - Kunasz M., (2003), Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
122 - Kunasz M., (2011), Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa - teoretyczne i empiryczne aspekty implementacji zarządzania procesowego w organizacjach, w: red. T.Bernat, Gospodarka, Przedsiębiorstwo, Człowiek, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
146 - Kunasz M., (2013), Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa - wyniki badań, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4.
209 - Kunasz M. (red.), (2018), Orientacja procesowa w zastosowaniach, Volumina, Szczecin.
29 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Partnerstwo biznesu i nauki w rozwoju regionu zachodniopomorskiego na przykładzie projektu "Młody Inwestor", w: red. J.Karwowski, Partnerstwo w regionie. Samorządy, organizacje, mieszkańcy, , Szczecin.
197 - Kunasz M., (2017), Pochwały i nagany na stanowisku pracy w świetle wyników badań, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, Volumina, Szczecin.
220 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2019), Podejście pracowników do problematyki pro środowiskowej - wybrane aspekty , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, D.Janczewska, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
147 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
210 - Czarny P., Kunasz M., (2018), Pojazdy autonomiczne szansą na redukcję kosztów procesów zarządzania flotą samochodową, w: red. M.Kunasz, Orientacja procesowa w zastosowaniach, Volumina, Szczecin.
82 - Bernat T., Kunasz M., (2008), Polish case, w: red. J.Korpysa, M.Kunasz, Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
75 - Kunasz M., (2007), Pomiar efektywności działań szkoleniowych, w: red. J.S.Kardas, Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
191 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań , w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
143 - Kunasz M., (2013), Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie podmiotów radiofonii publicznej w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 34 t.II.
41 - Kunasz M., (2006), Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
99 - Kunasz M., (2009), Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC, w: red. E.Skrzypek, A. Sokół, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
140 - Kunasz M., (2013), Pomysł biznesowy studentów i bariery wiedzy w jego wdrażaniu, e-mentor, nr 5.
30 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., Poteralski J., (2004), Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
93 - Kunasz M., (2008), Potencjał proprzedsiębiorczy studentów i klimat wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej, w: red. D.Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
175 - Kunasz M., (2014), Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
120 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2010), Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
190 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
118 - Kunasz M., (2010), Praktyczne aspekty zarządzania procesami, Economicus, Szczecin.
148 - Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2013), Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
67 - Kunasz M. (red.), (2006), Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" organizowanej w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
94 - Kunasz M., (2008), Proces szkoleniowy w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 470.
101 - Kunasz M., (2009), Professional Activity as a Factor of Competitivenes on Labour Market, w: red. D.Kopycińska, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5 - Kunasz M., (1999), Program Powszechnej Prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie?, w: red. D.Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
18 - Kunasz M., (2003), Propozycja narzędzia dydaktycznego - metodyka i przykładowe sposoby wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, w: red. T.Bernat, Makro- i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
109 - Kunasz M., (2009), Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP, Printgroup, Szczecin.
79 - Kunasz M., (2008), Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych - wyniki badań, Przegląd Organizacji, nr 1.
85 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., (2008), Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
149 - Jarecki W., Kunasz M., (2013), Przegląd aktualnej tematyki badawczej w dziedzinie kapitału ludzkiego , w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
150 - Jarecki W., Kunasz M., (2013), Przegląd bibliograficzny literatury przedmiotu z dziedziny kapitału ludzkiego, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
70 - Kunasz M., (2007), Przegląd metod szkoleniowych "on the job", w: red. J.Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
3 - Białasiewicz M., Kunasz M., (1996), Przewodnik do studiowania Ekonomiki Przedsiębiorstw, Tessa, Szczecin.
42 - Kunasz M., (2006), Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
37 - Kunasz M., (2005), Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: red. D.Kopycińska, Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
103 - Kunasz M., (2009), Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej, w: red. E.Okoń-Horodyńska, R.Wisła, Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
73 - Kunasz M., (2007), Raport po IX edycji konkursu "Młody Inwestor", , Szczecin.
177 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Raport po VI edycji konkursu "Młody Inwestor", w: red. T.Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
38 - Bernat T., Kunasz M., (2005), Raport po VII edycji konkursu "Młody Inwestor", , Szczecin.
64 - Kunasz M., (2006), Raport po VIII edycji konkursu "Młody Inwestor", , Szczecin.
32 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Raport z badań dotyczących przedsiębiorczości studentów w województwie zachodniopomorskim, , .
40 - Bernat T., Kunasz M., (2006), Realia gospodarcze a postawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 408.
124 - Kunasz M., (2012), Regionalne rozgłośnie radiowe na rynku radiowym w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 243.
56 - Kunasz M., (2006), Resource approach in building a long-term competitive advantage of enterprise, w: red. D.Kopycińska, Theoretical and practical aspects of competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
125 - Kunasz M., (2012), Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów publicznej radiofonii w warunkach spadku wpływów abonamentowych, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 243.
161 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2013), Rola organizacji pozarządowych w upowszechnianiu koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
208 - Kunasz M. (red.), (2017), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Volumina, Szczecin.
21 - Kunasz M., (2003), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: red. D.Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
14 - Tarczyński W., Kunasz M., (2002), Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, ZARR, Szczecin.
154 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Samozatrudnienie w krajach Unii Europejskiej, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
8 - Kunasz M., (2000), Sieć ogólnoświatowa - źródło informacji na rynkach kapitałowych, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński, nr 293.
137 - Kunasz M., (2014), Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2.
141 - Kunasz M., (2013), Skłonność do samozatrudnienia w gospodarkach unijnych, Przegląd Organizacji, nr 11.
129 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Misiak S., Zwiech P., (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu - materiały dydaktyczne, Instytut Nauk Społecznych, Szczecin.
130 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Misiak S., Zwiech P., (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu - materiały szkoleniowe, Instytut Nauk Społecznych, Szczecin.
204 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2017), Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wobec konsumentów - wybrane aspekty, Marketing i Rynek, nr 11.
199 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2016), Stan przedsiębiorczości w Polsce - wybrane aspekty, w: red. P.Zwiech, Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, Volumina, Szczecin.
23 - Bernat T., Kunasz M., (2003), Stawianie na młodych (inwestorów), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4.
172 - Kunasz M., (2014), Stopień formalizacji działalności szkoleniowej organizacji w świetle wyników badań, w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9 - Kunasz M., (2000), Strategia personalna jako składnik strategii ekonomicznej firmy, w: red. D.Kopycińska, Makro i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
107 - Kunasz M., (2009), Structure of enterprises sector in Poland, w: red. T.Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
97 - Korpysa J., Kunasz M. (red.), (2008), Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
86 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., (2008), Survey of Students' Entrepreneurship - Methodological guide, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
96 - Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., (2008), Survey of Students' Entrepreneurship - Summary, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
139 - Kunasz M., (2013), System edukacyjny a kreowanie skłonności do samozatrudnienia - wyniki badań, Zarządzanie i Edukacja, nr 91.
71 - Kunasz M., (2007), System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie - zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników, w: red. J.Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
62 - Kopycińska D., Korpysa J., Kunasz M., Poteralski J., Zwiech P., (2006), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Raport z badań statutowych Katedry Mikroekonomii nr 503-222002-343, , Szczecin.
35 - Kunasz M., (2005), Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 382.
6 - Kunasz M., (1999), Tajniki gry giełdowej - przewodnik dla uczestników konkursu "Młody Inwestor", ZARR, Szczecin.
39 - Kunasz M., (2005), Tangible and intangible resources in the process of shaping the value of business entity, w: red. T.Bernat, Economic Issues in Practice, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
68 - Kunasz M., (2007), Techniki stosowane na etapie realizacji szkolenia - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 430.
60 - Kunasz M., (2006), Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy w organizacji opartej na wiedzy, w: red. K.Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
48 - Kunasz M., (2006), Techniki szkoleniowe w praktyce polskich przedsiębiorstw, w: red. M.Cisek, S.Antczak, Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
152 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2013), Tematyka prac z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
115 - Kunasz M., (2010), Tendency toward establishing one's own firm in Poland and other Member States, w: red. D.Kopycińska, Functioning of Decision-Making Entities in the Market Economy Conditions, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
33 - Kunasz M., (2004), Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: red. A.Manikowski, A.Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
66 - Kunasz M., (2006), The Analysis of Systems of Professional Training and Development in Enterprises Quoted on Warsaw Stock Exchange, Folia Oeconomica Stetinensia, nr 5.
76 - Kunasz M., (2007), The Model of Measuring the Effectiveness of Investments in the Development of Human and Intellectual Capital of Employees, w: red. D.Kopycińska, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
87 - Kunasz M., (2008), The small and medium-sized enterprise sector in Poland, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 1, No. 2/3.
95 - Kunasz M., (2008), VAIC(tm) Method - Identifying Associations Between the Investments in Human Capital and Efficiency of Creating Added Value by Assets of Enterprise, w: red. Y.Bilan, Y.Yamko, Enlarged European Economic Area: Ukrainian-Polish Context, FIS, Kyiv-Ternopil.
132 - Kunasz M., (2008), VAIC(tm) Method - Identifying Links Between Human Capital Investment and the Efficiency of Creating Added Value by Enterprise Assets, Journal of International Studies, Vol. 1, No. 1.
10 - Kunasz M., (2000), Vademecum inwestora giełdowego, ZARR, Szczecin.
61 - Kunasz M., (2006), Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego, Management and Business Administration. Central Europe, nr 6.
189 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
180 - Kunasz M., (2016), Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
170 - Kunasz M., (2015), Wielkość przedsiębiorstwa a zakres implementacji instrumentów realizacji i oceny efektywności szkolenia - wyniki badań, Ekonomia i Zarządzanie, nr 1.
100 - Kunasz M., (2009), Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów, Wiadomości Statystyczne, nr 1.
78 - Kunasz M., (2007), Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego, w: red. D.Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
58 - Kunasz M., (2006), Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi - wyniki badań, Przegląd Organizacji, nr 10.
2 - Kunasz M., (1998), Współzależność giełd światowych w kontekście wpływu procesów globalizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego, w: red. T.Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
133 - Kunasz M. (red.), (2012), Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
63 - Kunasz M., (2006), Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie - wyniki badań, w: red. D.Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
77 - Kunasz M., (2007), Wybrane narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2.
4 - Kunasz M., (1999), Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 249.
153 - Kunasz M., (2013), Wykorzystanie badań ankietowych w pracach licencjackich i magisterskich, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
19 - Kunasz M., (2003), Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych - studium przypadku - "Magic Games" S.A., w: red. T.Bernat, Makro- i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
31 - Kunasz M., (2004), Wykorzystanie technik multimedialnych do interaktywnej prezentacji zagadnień ekonomicznych (na przykładzie teorii wyboru firmy), w: red. T.Bernat, Makro- i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
167 - Kunasz M., (2015), Wykształcenie jako czynnik determinujący długość życia, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3.
80 - Kunasz M., (2008), Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, Gospodarka Narodowa, nr 3.
162 - Kunasz M., (2014), Zakres implementacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa - wyniki badań, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 38.
196 - Kunasz M., (2016), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, Volumina, Szczecin.
117 - Kunasz M., (2010), Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
111 - Kunasz M., (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
151 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Zasady opracowania prac licencjackich i magisterskich, w: red. W.Jarecki, Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
59 - Kunasz M., (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, nr 10.
178 - Kunasz M., (2015), Zdrowie w teorii kapitału ludzkiego, w: red. I.Kowalska, Kapitał ludzki - stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
212 - Kunasz M., (2018), Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie kryzysu i pokryzysowym - analiza porównawcza, Marketing i Rynek, nr 12.
128 - Kunasz M., (2012), Zmiany w finansowaniu abonamentowym a wyniki działalności gospodarczej podmiotów radiofonii publicznej, w: red. W.Jarecki, Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce, Katedra Mikrokonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
158 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Zmiany w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w latach 2002 - 2012, w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
155 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2013), Zmiany w wybranych populacjach uczestników rynku pracy w gospodarkach unijnych, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
12 - Kunasz M., (2001), Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: red. T.Bernat, Konkurencja - mity i fakty - materiały konferencyjne, Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa-Katowice-Szczecin.
7 - Kunasz M., (2000), Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 285.
17 - Kunasz M., (2003), Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, w: red. K.Piech, M.Kulikowski, Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
156 - Kunasz M., Zwiech P., (2013), Zróżnicowanie PKB per capita a udział ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej, w: red. P.Zwiech, Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
142 - Kunasz M., (2013), Związki przedsiębiorczości i rynku pracy w kontekście kryzysów gospodarczych, w: red. Z.Wiśniewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwier, Warszawa.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl