Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Pomiar kapitału intelektualnego organiza ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC

M.Kunasz

w: Gospodarowanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, E.Skrzypek, A. Sokół (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 183 - 193.

Cytowań: 1 Wejść: 737 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Celem pracy było przedstawienie metody współczynnika intelektualnej wartości dodanej VAIC (opracowanej w 1997 r. przez prof. A.Pulic). Metoda pozwala na przeprowadzenie analizy efektywności tworzenia w organizacjach wartości z aktywów materialnych i niematerialnych. Siłą tej metody jest prostota i możliwość aplikacji w wielu środowiskach, bowiem wszystkie potrzebne do obliczeń dane można uzyskać w systemach sprawozdawczości podmiotów go-spodarujących. Mimo to metoda VAIC jest rzadko omawiana w literaturze przedmiotu. Artykuł stanowi próbę wypełnienia tejże luki. Metodę VAIC przed-stawiono na tle rozważań dotyczących ujęć definicyjnych kapitału intelektualne-go, sposobów strukturalizacji jego elementów składowych oraz klasyfikacji metod i narzędzi pomiarowych.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, metoda VAIC, przedsiębiorstwo, organizacja.

CYTOWANIA:
  • Olechnicka A., Płoszaj A., (2009), Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego. Analiza bibliometryczna aktywności publikacyjnej polskich ośrodków naukowych, w: red. E.Okoń-Horodyńska, R.Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl