Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, J.Korpysa, M.Kunasz (red.)
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Students' Entrepreneurship in Post-Socia ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Redakcja naukowa: Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries

J.Korpysa, M.Kunasz (red.)

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Cytowań: 2 Wejść: 469 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Kraje Europy środkowo-wschodniej realizują od 1989 roku bezprecedensowe procesy transformacji systemowej. Towarzyszy im dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość rozumiana jako podejmowanie działalności gospodarczej i jej efektywne prowadzenie w warunkach ryzyka i konkurencji, stanowi nieodłączną cechę gospodarujących społeczeństw. Dzięki przedsiębiorczości, jedne kraje, przedsiębiorstwa czy osoby uzyskują lepsze wyniki, niż inne, chociaż zarówno jedni jak i drudzy wykorzystują podobne systemy ekonomiczne czy technologie.

Na rynek pracy wchodzą kolejne roczniki absolwentów studiów wyższych. Jaki jest ich potencjał przedsiębiorczości? Czy są aktywni? Czy posiadają pomysł na biznes? Co może stanowić barierę dla jego wdrożenia w praktyce? Czy są skłonni docelowo otworzyć własny biznes? Jaką rolę w kreowaniu ich postaw przedsiębiorczych odgrywają bądź odgrywać będą uczelnie lub inne instytucje powołane do stymulowania przedsiębiorczości? Czy tworzą odpowiedni klimat dla rozwoju przedsiębiorczości? Chęć poznania odpowiedzi na powyższe pytania stanowiła przesłankę do podjęcia przez 6 ośrodków akademickich z Europy środkowo-wschodniej, zainicjowanych przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, szeroko zakrojonych badań problematyki przedsiębiorczości (SES 2006), wyniki których zaprezentowano w niniejszej pracy.

Zasadniczym celem badań było przeprowadzenie analizy potencjału proprzedsiębiorczego studentów oraz dokonanie oceny klimatu wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej. Celowi zasadniczemu zostały podporządkowane 4 zadania badawcze: analiza potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów, analiza barier we wdrażaniu pomysłu na własny biznes, analiza stopnia skłonności do podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz ocena działań instytucjonalnych w kontekście kreowania klimatu wobec przedsiębiorczości i postaw proprzedsiębiorczych.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Realizacja celu pracy wymagały pogłębionych studiów literaturowych oraz szczegółowych i wnikliwych badań empirycznych. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych były międzynarodowe badania przedsiębiorczości przeprowadzone w okresie od maja do listopada 2006 roku na grupie studentów studiów dziennych z 6 krajów Europy środkowo-wschodniej: Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. Badania przeprowadzono metodą częściową.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
  • Bernat T., (2015), Oczekiwane dochody jako determinanta przedsiębiorczości i ryzyka założenia własnego podmiotu, Problemy Zarządzania, Vol. 13, No. 4.
  • Korpysa J., (2011), Factors Determining Decision about Setting up a firm - the Survey Results from Poland, Transformation & Business Economics, Vol. 10, No. 2.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl