Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego - wybrane aspekty, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Efektywność szkolenia i doskonalenia zaw ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Artykuł: Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego - wybrane aspekty

M.Kunasz

w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, Nr 3, s. 129-141.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 15 Wejść: 985 Pobrań: 493

ABSTRAKT

Ocena efektywności szkolenia jest koniecznym składnikiem systematycznego modelu szkolenia. Pojęcie to można zdefiniować jako systemowe gromadzenie informacji i formułowanie sądu wartościującego o wszystkich elementach systemu szkolenia pracowników. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie uporządkowanego zbioru zagadnień dotyczących oceny efektywności szkolenia traktowanej jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego. Dla realizacji powyższego celu wykorzystano źródła w postaci istniejącego materiału teoretycznego zawartego w literaturze krajowej i obcej dotyczącej poruszanej problematyki.

Efficiency of Training - Chosen Aspects

ABSTRACT

The article presents chosen aspects of trainig's efficiency. The article, at the beginning, discribes evaluation of training's efficiency as an element of training process. Then author present chosen tools used at this stage of the process: D.Kirkpatrick model, C-I-P-O model, costs and profits' analysis on the control group and other methods and tools.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa, model systematyczny szkolenia, ocena efektywności szkolenia, model Kirkpatricka, model C-I-P-O

CYTOWANIA:
 • Bąkała A., (2015), Narzędzia informatyczne wspomagające e-learning w sektorze administracji publicznej, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 76.
 • Buś-Bidas A., (2016), Analiza i ocena procesu szkolenia w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranych przedsiębiorstw powiatu mieleckiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, Współczesne Problemy Zarządzania, nr 1.
 • Henrykowska G., Jadach I., Siermontowski P., Zawadzka M., Lewicka M., Dziedziczak-Buczyńska M., Buczyński A., (2015), Potrzeby szkoleniowe żołnierzy w zakresie ratownictwa medycznego, Logistyka, nr 4.
 • Hess J., (2017), The life cycle of a training project in a research and development unit, Prace Instytutu Lotnictwa, nr 1.
 • Lewicka D.,Pec M., Wilk A., (2019), Proces szkoleniowy i jego rezultaty: studium przypadku przedsiębiorstwa handlowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 20, No. 6.
 • Olkiewicz M., (2017), The Importance of the Quality of Training in the Professional Improvement of Police Officers, Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, nr 4.
 • Pec M., (2019), Rezultaty procesu szkoleniowego prowadzonego metodami tradycyjnymi i w formie edutainment, w: red. Iwaszczuk N. (red.), Innowacyjność w działalności gospodarczej, IGSMiE PAN, Kraków.
 • Pigoń Ł., (2013), Wzmacnianie efektywności szkoleń, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 10.
 • Sypniewska B.A., (2018), Zależność między prowadzoną działalnością szkoleniową a rodzajem kapitału i formy prawnej organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3/4.
 • Wołoszyn A., (2017), Szkolenie pracowników jako forma inwestycji w rozwój współczesnego przedsiębiorstwa, Rynek - Społeczeństwo - Kultura, nr 1.
 • Wójcik D., (2016), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT, Nauki o Zarządzaniu, nr 4.
 • Zarzycka A., (2017), Development of soft skills in higher education - case study, e-mentor, nr 3.
 • Żukowska J., (2013), Mierniki efektywności form podnoszenia kompetencji pracowników wraz z uwzględnieniem ich występowania w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 322.
 • Żukowska J., (2013), Selective Effectiveness Measures Analysis Of Training And Other Forms Of Employee Competence Improvement In Central Europe, w: red. , The Clute Institute International Academic Conference - materiały konferencyjne, , Breckenridge.
 • Żukowska J., Pindelski M., (2016), Implementing Efficiency Measures of Forms Enhancing Employees' Competencies by Middle-Sized Companies Operating on the Polish Market-Research Results Based on the Case Study Method, US-China Education Review B, Vol. 6, No. 1.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl