Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Wpływ funkcji personalnej na efektywność ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego

M.Kunasz

w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 116-126.

Cytowań: 5 Wejść: 916 Pobrań: 0

ABSTRAKT

W pracy podjęto próbę ukazania wpływu funkcji personalnej w wyniku odpowiedniego kształtowania kapitału intelektualnego na efektywność funkcjonowania podmiotu i jego wartość rynkową. W dążeniu do realizacji postawionego celu podjęto rozważania teoretyczne na temat znaczenia kapitału ludzkiego i intelektualnego, następnie przedstawiono obszary kształtowania i wykorzystania potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa w ramach funkcji personalnej oraz związki pomiędzy realizacją funkcji personalnej a efektywnością funkcjonowania podmiotów w kontekście teorii kapitału intelektualnego. Empiryczną egzemplifikację podjętych rozważań teoretycznych stanowiła prezentacja wyników badań przedstawiających wpływ na efektywność funkcjonowania podmiotów działań podejmowanych w wyodrębnionych obszarach funkcjonalnych zarządzania zasobami ludzkimi.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym, aktywa niematerialne, kapitał strukturalny, wartość przedsiębiorstwa, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, przedsiębiorstwo, organizacja

CYTOWANIA:
  • Otawa A., (2011), Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako czynnik zwiększający potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, w: red. , Materiały z Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, PTZP, Zakopane.
  • Rak E., (2012), Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju pracowników w małym przedsiębiorstwie , Management, Vol. 16, No. 1.
  • Rak E., (2013), Rozwój pracowników w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 776.
  • Rak E., (2014), Rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach - przegląd barier z perspektywy przedsiębiorcy i pracownika, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 8.
  • Rak E., (2015), Potrzeba rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach - wyniki badań, Management Forum, nr 3.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl