The Model of Measuring the Effectiveness of Investments in the Development of Human and Intellectual Capital of Employees, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: The Model of Measuring the Effectiveness ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: The Model of Measuring the Effectiveness of Investments in the Development of Human and Intellectual Capital of Employees

M.Kunasz

w: Flexibility of Labour Market, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 94-104.

Cytowań: 0 Wejść: 714 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Celem głównym badań było skonstruowanie modelu pomiaru efektywności inwestycji w rozwój kapitału intelektualnego zatrudnionych a następnie w oparciu o przygotowane instrumentarium przeprowadzenie ilościowej analizy procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników traktowanego jako inwestycja w rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i samych pracowników oraz podjęcie próby analizy efektywności tych działań przez pryzmat wpływu na: efektywność funkcji kadrowej, efektywność kreowania wartości dodanej przez aktywa materialne i niematerialne, efektywność kreowania wartości dla akcjonariuszy. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawowym źródłem danych empirycznych są badania przeprowadzone przez autora w połowie 2004 roku na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obejmujące lata 1998-2003.

0

ABSTRACT

The main aim of the research was to build the model of measuring the effectiveness of investments in the development of intellectual capital of the employed, and then making quantitative analysis of the process of professional training and development treated as an investment in the development of intellectual capital of an enterprise and employees themselves. The research also aimed at making an attempt to analyze the effectiveness of these actions through the influence on: the effectiveness of personnel function, the effectiveness of value added creation by means of material and non-material assets and the effectiveness of value added creation for shareholders. The article is theoretical-empirical in nature. The main source of empirical data is the research carried out by the author in the middle of 2004 on the group of enterprises quoted on Warsaw's Stock Exchange in Warsaw involving the years from 1998 to 2003.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, metoda VAIC, przedsiębiorstwo, organizacja.


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl