Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Próba wyceny kapitału intelektualnego pr ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

M.Kunasz

w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 155-166.

Cytowań: 5 Wejść: 584 Pobrań: 0

ABSTRAKT

W artykule podjęto próbę szacunku kapitału intelektualnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (wyboru tej grupy dokonano ze względu na możliwość precyzyjnego określenia ich wartości rynkowej - 201 podmiotów) w ujęciu: całościowym, segmentowym, sektorowym, branżowym,na szczeblu pojedynczych spółek. W tym celu wykorzystano przedstawioną w części teoretycznej formułę matematyczną. Należy pamiętać o prostocie tej metody i wadach, na które wskazuje literatura przedmiotu. Precyzję szacunku zwiększyłby wszechstronna analiza (np. wskaźnikowa) poszczególnych części składowych kapitału intelektualnego badanych podmiotów. Autor widzi również potrzebę dynamicznego ujęcia zjawisk, na co jednak nie pozwały ramy opracowania (w badaniu zaprezentowano ujęcie statyczne - stan na wybrany dzień).

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, wartość rynkowa, wartość księgowa, organizacja, przedsiębiorstwo, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy

CYTOWANIA:
  • Aluchna M., Mierzejewska B., (2010), Intellectual Capital in Polish Corporate Groups Current Trends and Future Challenges. The Proceedings of the 2nd European Conference of Intellectual Capital, Academic Publishing Limited, Lisbon.
  • Grodzicki J., (2011), Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Grodzicki J., (2011), Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Skrzypek E., (2017), Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 481.
  • Zielińska H., (2010), Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 57.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl