Instrumentarium zarządzania procesowego, M.Kunasz (red.)
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Instrumentarium zarządzania procesowego ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Redakcja naukowa: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2017.

Cytowań: 1 Wejść: 508 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Zarządzanie procesowe stanowi alternatywę dla tradycyjnego zarządzania. To nowa filozofia organizacji obejmująca wszystkie obszary jej działania. W podstaw tej koncepcji leży orientacja na proces. Stanowi on sekwencję działań wykraczających poza granice wyznaczane przez tradycyjne obszary funkcjonalne.

Jednym z wymiarów zarządzania procesowego jest wymiar narzędziowy. Instrumentarium zarządzania obejmuje elementy specyficzne dla danego obszaru zorientowane równolegle na proces. Prowadzone w monografii rozważania wpisują się we wspomnianą problematykę.

Celem pracy była zatem identyfikacja instrumentów zarządzania procesowego w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji. Celowi pracy podporządkowana została jej struktura. W pracy zaprezentowano w kolejnych rozdziałach aspekty teoretyczne oraz możliwości aplikacyjne wykorzystywanego instrumentarium zarządzania procesowego w organizacji. Praca ma zatem charakter teoretyczno-empiryczny.

Prezentowane analizy dotyczyły przykładowo: analizy strategicznej, zarządzania produkcją, ryzykiem, wiedzą czy talentami w organizacji. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi z różnych ośrodków naukowych w kraju. W pracy, ze względu na mocno zróżnicowany zakres analiz, wykorzystano metodykę wielowymiarową.

CYTOWANIA:
  • Rewers P., Szczepaniak M., (2018), Analiza SMED na wybranym stanowisku produkcyjnym, Marketing i Rynek, nr 12.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl