Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Redakcja naukowa: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2016.

Cytowań: 6 Wejść: 712 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Koncepcja zarządzania procesami biznesu oferuje ogólną metodykę postępowania organizacji chcącej orientować swój system zarządzania na procesy. Jednakże obok wpisywania się w ogólne ramy koncepcji w praktyce organizacji menedżerowie powinni uwzględnić kontekst sytuacyjny. Filozofia podejścia procesowego może okazać się użyteczna przy podejmowaniu decyzji, których celem jest identyfikacja i redukcja ukrytych kosztów działań a w konsekwencji optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów. Decyzje te mogą się odnosić do wielu sfer działań zróżnicowanego wachlarza organizacji począwszy od organizacji interesu publicznego a skończywszy na podmiotach maksymalizujących wartość dla swoich akcjonariuszy. W niniejszy kontekst wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 12 rozdziałów. W pierwszej części pracy nakreślono specyfikę podejścia zgodnego z przywoływanym w pracy kontekstem sytuacyjnym, zwrócono uwagę na kwestie możliwości redukcji ukrytych kosztów działań, po czym zaprezentowano praktyczne przykłady programowania bądź wdrażania specyficznych dla danej branży rozwiązań zgodnych z filozofią orientacji procesowej. W pracy odnaleźć można studia przypadków podmiotów publicznych (przykładowo: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie) oraz prywatnych (przykładowo z sektora kablowego, kancelarii prawnej czy oferujących usługi gastronomiczne).

CYTOWANIA:
  • Gołębiowski M., (2018), Zarządzanie wydatkowaniem publicznych środków finansowych w ramach zielonych zamówień publicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 31.
  • Hauke K., (2016), Technologia Web 2.0 w zarządzaniu procesowym na poziomie gminy - podejście modelowe, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
  • Kowalska-Napora E., (2018), The hub-and-spoke: Central Airport Project, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Vol. 19, No. 12.
  • Kowalska-Napora E., (2018), Zarządzanie ryzykiem infrastrukturalnego (logistycznego) projektu inwestycyjnego, Logistyka, nr 4.
  • Prymon M., (2017), Klienci transakcyjni i lojalni w strategicznym zarządzaniu relacjami, Handel Wewnętrzny, nr 3.
  • Wiśniewski Z., Mnich J., (2017), Process Approach To Supplies And Orders In A Public Higher Education Institution, Business Logistics in Modern Management, nr 17.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl