Aktywność przedsiębiorcza w okresie koniunktury i dekoniuktury na przykładzie ostatniego kryzysu gospodarczego, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Aktywność przedsiębiorcza w okresie koni ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Artykuł: Aktywność przedsiębiorcza w okresie koniunktury i dekoniuktury na przykładzie ostatniego kryzysu gospodarczego

M.Kunasz

w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, Nr 6, s. 203-218.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 700 Pobrań: 355

ABSTRAKT

W pracy analizom poddano zmiany w wybranych grupach uczestników rynku pracy w perspektywie przyjętego horyzontu czasowego badań (lata 2002 - 2012). Szczególną uwagę zwrócono na grupę samozatrudnionych. Analizom poddano zmiany w populacjach samozatrudnionych ogółem, w rolnictwie bądź w sektorze pozarolniczym a także zatrudniających bądź nie dodatkowo pracowników. Dla odzwierciedlenia potencjalnych skutków ostatniego kryzysu gospodarczego materializujących się w zmianach w analizowanych populacjach samozatrudnienionych w ramach okresu badawczego wyodrębniono okresy lat 2002 - 2007 i 2007 - 2012. Badania swoim zasięgiem obejmują ogół krajów unijnych, ale analizy prowadzono także w grupach krajów tzw. "starej" (EU15) i "nowej" (EU12) unii.

Enterprising Activity in Period of Boom and Recession on Example of Last Economic Crisis

ABSTRACT

Changes in selected groups of participants of the labour market in the perspective of adopted time span (years 2000 - 2012) were analyzed in the paper. Particular attention was paid to the group of self-employed. Changes in populations of self-employed in general, in agriculture, or non-agriculture sector and also populations which employ, or don't employ anyone, underwent analyses. Two research periods were distinguished namely 2000-2007 and 2007 - 2012 in order to reflect potential results of the economic crisis having influence on the population's of self-employed. The analyses cover with their scope all member states of the EU and they were also conducted in two groups of EU countries: countries of so called Old Union (EU15) and New Union (EU12).

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, samozatrudnienie, zatrudnienie, aktywność przedsiębiorcza, kryzys ekonomiczny.


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl