Zakres implementacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa - wyniki badań, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Zakres implementacji rozwiązań procesowy ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Artykuł: Zakres implementacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa - wyniki badań

M.Kunasz

w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, Nr 38, s. 169-179.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 702 Pobrań: 305

ABSTRAKT

W pracy analizom poddano zakres implementacji zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie w zależności od jego wielkości. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiębiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Analizy prowadzono poza ujęciem ogólnym także w wyodrębnionych grupach organizacji wyodrębnionych ze względu na ich wielkość w następujących obszarach: zakres wykorzystywanej w organizacjach dokumentacji procesu, zgodność systemów zarządzania organizacją ze standardami wybranych norm ISO wraz z analizą planów certyfikowania i wdrażania kolejnych standardów zgodności, poziom wykorzystania w organizacjach zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie procesami wraz z analizą planów w tym zakresie.

Range of Implementation of Process Management vs. Organization's Size - Research Results

ABSTRACT

Differences in range of implementation of process management solutions in dependence on organization's size are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. The analyses were conducted beyond general approach also in selected groups of enterprises (selected by organization's size) in following areas: range of used documentation of process in organizations, conformity of organization management systems with standards of chosen forms of ISO along with analysis of certification plans and implementation of further standards of conformity, degree of use in company integrated IT solutions which support management of processes along with analysis of plans within this scope.

SŁOWA KLUCZOWE:

proces, zarządzanie procesowe, orientacja procesowa


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl