Zmiany w wybranych populacjach uczestników rynku pracy w gospodarkach unijnych, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Zmiany w wybranych populacjach uczestnik ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Zmiany w wybranych populacjach uczestników rynku pracy w gospodarkach unijnych

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

w: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, P.Zwiech (red.), Economicus, Szczecin 2013, s. 55-71.

Cytowań: 0 Wejść: 565 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza porównawcza zmian w liczebności wybranych populacji uczestników rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Zakres przestrzenny badań obejmuje ogół krajów unijnych. Zakres czasowy badań obejmuje okres lat 2000 - 2010. Analizom poddawano liczebność ogółu mieszkańców danego kraju oraz wybranych populacji uczestników rynku pracy (pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo). Na podstawie tych danych odzwierciedlano następnie udział wybranych grup uczestników rynku pracy w ogóle mieszkańców. Analizom poddano także wewnętrzną strukturę populacji biernych zawodowo z uwzględnieniem jako kryterium podstawowych przyczyn bierności zgodnie z metodologią BAEL. We wspomnianych przypadkach analizowano dynamikę zmian poziomu przyjętych miar w perspektywie przyjętego horyzontu czasowego badań. Analizując dynamikę zmian w populacji ogółu mieszkańców rozpatrywano przyszłe zmiany demograficzne w populacji w oparciu o opublikowaną w Eurostacie projekcję demograficzną zmian w populacji unijnej do 2060 roku.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, aktywność zawodowa, bierność zawodowa, bezrobocie, demografia


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl