Analiza zmian w strukturze kosztów osobowych spółek radiofonii publicznej w związku z redukcjami wpływów abonamentowych, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Analiza zmian w strukturze kosztów osobo ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Analiza zmian w strukturze kosztów osobowych spółek radiofonii publicznej w związku z redukcjami wpływów abonamentowych

M.Kunasz

w: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, M.Kunasz (red.), Volumina, Szczecin 2012, s. 81-96.

Cytowań: 0 Wejść: 532 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza zmian w strukturze kosztów spółek z obu segmentów systemu radiofonii publicznej związanych z redukcjami wpływów abonamentowych, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii kosztów osobowych. W rozdziale poddano weryfikacji hipotezę, iż w warunkach ograniczeń w finansowaniu abonamentowym podmioty radiofonii publicznej dokonywały relatywnie mniejszych redukcji kosztów osobowych. Analizy porównawcze prowadzono oddzielnie dla Polskiego Radia S.A. oraz segmentu 17 spółek regionalnej radiofonii publicznej. Horyzont czasowy badań obejmuje lata 2000 - 2010. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. ródła danych empirycznych obejmują raporty i opracowania prezentujące podejmowaną problematykę przygotowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Podstawą wnioskowania była analiza statystyczna i ekonometryczna zebranego materiału empirycznego.

SŁOWA KLUCZOWE:

media, zarządzanie mediami, rynek radiowy, radiofonia publiczna, restrukturyzacja przedsiębiorstw, koszty osobowe, koszty pracy, funkcja personalna, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl