Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, M.Kunasz (red.)
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Wybrane aspekty kształtowania kapitału l ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Redakcja naukowa: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2012.

Cytowań: 3 Wejść: 638 Pobrań: 0

NOTKA O MONOGRAFII

Kapitał ludzki jest czynnikiem rozwoju organizacji oraz społeczeństw. Społeczna odpowiedzialność biznesu łączy w sobie oba wymiary, przez pryzmat których rozpatruje się znaczenie kapitału ludzkiego. Stąd w polu zainteresowań autorów niniejszej monografii znalazły się wielowymiarowe rozważania uwzględniające oba punkty widzenia (szczebel organizacji i społeczeństwa).

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W treści niniejszej monografii można wyodrębnić trzy części. W pierwszym bloku rozważań zaprezentowano - z punktu widzenia teorii - znaczenie kapitału ludzkiego jako strategicznego czynnika rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji. Następnie w analizach skoncentrowano się na wybranych aspektach, które znajdują się w polu zainteresowań badaczy problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (koncentrowały się one na sferze związków społecznej odpowiedzialności biznesu z kapitałem ludzkim). Ta część pracy ma charakter empiryczny. W dalszej części rozważań skoncentrowano się na społecznym wymiarze kapitału ludzkiego, główną uwagę w analizach empirycznych zwracając na kwestie zachowań jednostek w społeczeństwie informacyjnym.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, rynek pracy

CYTOWANIA:
  • Polcyn J., (2018), Human development level as a modifier of education efficiency, Management, Vol. 22, No. 2.
  • Turczak A., (2016), Analiza przyczynowa różnic w wielkości nakładów na badania i rozwój w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 276.
  • Turczak A., (2018), Popularność poszczególnych kierunków studiów wśród mężczyzn i kobiet w krajach Unii Europejskiej, Progress in Economic Sciences, nr 5.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl