Structure of enterprises sector in Poland, M.Kunasz
kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Praca: Structure of enterprises sector in Polan ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakacje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane | Statystyki dorobku | 

Rozdział w monografii: Structure of enterprises sector in Poland

M.Kunasz

w: Competition of entities with reference to competition of the economy, T.Bernat (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 115-130.

Cytowań: 0 Wejść: 622 Pobrań: 0

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce. Ma ono charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. W części empirycznej analizie poddano wybrane ogólnodostępne dane statystyczne charakteryzujące sektor przedsiębiorstw. Horyzont czasowy prowadzonych badań wyznaczają lata 1994-2006. W przypadku niektórych analizowanych miar dane dla całego okresu badawczego były niedostępne, w tych przypadkach zestawiano dane w okresie skróconym, jednakże możliwie najdłuższym.

0

ABSTRACT

Analysis of entrepreneurship sector in Poland was the main target of the herewith study. The study is both theoretical and empirical. Sources used in the analysis consist of existing theoretical material included in the literature concerning discussed issue. Widely available statistical data defining enterprise sector were selected and their analysis is presented in the empirical part. The time horizon of the research is 1994 - 2006. In some of the cases for particular measures data for the whole period were not available, for these measures data for shorter, but possibly the longest periods were specified.

SŁOWA KLUCZOWE:

zasoby, podmioty decyzyjne, wybory ekonomiczne, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, MSP, wsparcie instytucjonalne przedsiębiorczości.


Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl