kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI

Katedra
Moja Katedra
Specjalności Katedry
Studia podyplomowe

Kontakt


Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW

Statystyki dorobku | Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach | Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW | Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW | Publikacje | 

Academic Journal of Modern Philology (3)
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (1)
Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE (1)
Actual Problems of Economics (2)
Amfiteatru Economic (1)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (2)
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej (1)
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (2)
Biblioteka Regionalisty (1)
Bulletin of Geography. Socio-economic Series (1)
Business Logistics in Modern Management (1)
COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE (1)
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej (2)
Economic Research - Ekonomska Istraživanja (3)
Economics and Sociology (4)
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (3)
Edukacja Ustawiczna Dorosłych (4)
Ekonomia Międzynarodowa (1)
Ekonomia i Zarządzanie (1)
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (4)
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (12)
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA (1)
Handel Wewnętrzny (2)
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (1)
Informatyka Ekonomiczna (1)
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (1)
International Journal of Management, Knowledge and Learning (1)
International Journal of Synergy and Research (1)
Journal of Business Research (1)
Journal of Intercultural Management (1)
Logistyka (4)
MARKETING I RYNEK (5)
MATEC Web of Conferences (1)
Management Forum (1)
Management (1)
Managerial Economics (1)
Mechanik (1)
Medycyna Pracy (1)
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (1)
Nauki o Zarządzaniu (4)
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (5)
Nowoczesne Systemy Zarządzania (1)
Olsztyn Economic Journal (1)
Optimum. Studia Ekonomiczne (2)
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy (2)
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (34)
PRZEGLĄD ORGANIZACJI (6)
Polish Journal of Management Studies (1)
Polish Journal of Sport and Tourism (1)
Polityka Społeczna (3)
Prace Instytutu Lotnictwa (1)
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1)
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika (1)
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias (1)
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (1)
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (1)
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1)
Problemy Higieny i Epidemiologii (1)
Problemy Jakości (7)
Problemy Zarządzania (3)
Progress in Economic Sciences (2)
Przedsiębiorczość - Edukacja (7)
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14)
Przedsiębiorstwo Przyszłości (2)
Przegląd Europejski (1)
Przegląd Strategiczny (1)
Przegląd Zachodniopomorski (1)
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (1)
Roczniki Ekonomii i Zarządzania (1)
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (1)
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (1)
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (1)
Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (1)
Rynek - Społeczeństwo - Kultura (1)
STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (1)
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO (10)
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (1)
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (3)
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (11)
Studia Miejskie (2)
Studia Obszarów Wiejskich (1)
Studia Prawno-Ekonomiczne (3)
Studia Redemptorystowskie (1)
Studia Regionalne i Lokalne (1)
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (1)
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (2)
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management (1)
Systemy Logistyczne Wojsk (1)
Transactions of the Institute of Aviation (1)
Transformation & Business Economics (7)
US-China Education Review B (2)
Vadibzinatne - Ekonomika (1)
Wiadomości Statystyczne (2)
World Academy of Science, Engineering and Technology (1)
Wspólnoty Europejskie (1)
Współczesna Ekonomia (1)
Współczesne Problemy Zarządzania (2)
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (4)
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (1)
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (1)
Zarządzanie i Finanse (5)
Zarządzanie. Toria i praktyka (1)
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (3)
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie (2)
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze (1)
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (1)
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa (3)
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki (3)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (3)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (2)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (9)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (1)
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska (1)
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznani (1)
Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (1)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (3)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (3)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (1)
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie (1)
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka (1)
e-mentor (2)

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły w periodykach o zasięgu międzynarodowym
Artykuły w periodykach z listy B
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w poszczególnych latach
Liczba publikacji w czasopismach z listy A i B MNiSW
Liczba cytowań w czasopismach z listy A i B MNiSW
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl