kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Inne osiągnięcia

Członkowstwo w organizacjach naukowych | Działalność ekspercka | Udział w pracach zespołów i komisji instytutowych/wydziałowych | Pełnione funkcje | Udział w szkoleniach | Udział w pracach dot. działalności wydawniczej | Inne osiągnięcia | 

  • (2018) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Instytutu Zarządzania i Marketingu nt. prawa autorskiego
  • (2016-2017) kierownik badań statutowych KZKL pt. "Analiza makro i mikro uwarunkowań zarządzania i gospodarowania kapitałem ludzkim i społecznym"
  • (2016-) ekspert w Projekcie Matrix
  • (2016) recenzent prac na 22nd Americas Conference on Information Systems AMCIS 2016 San Diego
  • (2016) Współorganizator Wykładu Otwartego dr Barbary Wyrzykowskiej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) pt. Modele kompetencyjne w zarządzaniu, WNEIZ US, Szczecin 03.02.2016 r.
  • (2016) Współorganizator Wykładu Otwartego dr Barbary Wyrzykowskiej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) pt. Kompetencje i zawody uczestników oraz zapotrzebowanie na nie w przyszłości, WNEIZ US, Szczecin 05.02.2016 r.
  • (2015) Współorganizator Seminarium Naukowego pt. Rola kapitału ludzkiego w podnoszeniu konkurencyjności spółdzielni mleczarskich - prelegent dr Barbara Wyrzykowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), WNEIZ US, Szczecin 26.10.2015 r.
  • (2015) Współorganizator Seminarium Naukowego pt. Ocena wpływu kompetencji kierowników na wyniki działalności (ekonomiczno-finansowe) spółdzielni mleczarskich - prelegent: dr Barbara Wyrzykowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) WNEIZ US, Szczecin 23.11.2015 r.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl