kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

KontaktKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, w której jestem zatrudniony, istnieje w strukturze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego od 1.X.2014. Historia powstania Katedry sięga jednakże roku 1991, kiedy to na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego utworzono Katedrę Mikroekonomii, której kierownikiem została prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na WNEiZ, częć pracowników Katedry Mikroekonomii ze względu na swoje zainteresowania naukowe utworzyła - jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim, którego kierownikiem został dr hab. Wojciech Jarecki. Od 1.X.2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych dwóch pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim, która wraz z Katedrą Organizacji i Zarządzania oraz Katedrą Marketingu tworzą Instytut Zarządzania i Marketingu.

W Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest obecnie zatrudnionych 7 pracowników, z czego 4 osoby są samodzielnymi pracownikami nauki, pozostałe za to pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora nauk ekonomicznych. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Wojciech Jarecki.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne pracowników Katedry obejmują takie zagadnienia jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kapitałem ludzkim, społeczna odpowiedzialnoć biznesu, nierównoci społeczne, rynek pracy, etyka biznesu, przedsiębiorczoć i samozatrudnienie, negocjacje w biznesie, zarządzanie zmianą, rynkowe zachowania konsumenta, globalizacja a konsumpcja, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami, kultura organizacji, komunikacja w organizacji, zarządzanie konfliktem, rynek mediów i zarządzanie mediami.

Katedra jest jednostką prowadzącą następujące specjalnoci na kierunku Zarządzanie:
  • na studiach licencjackich - Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  • na studiach magisterskich - Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach.
Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim:
  • w swoim dorobku publikacyjnym mają ok. 700 publikacji. Znaczną częć tego dorobku (ok. 150 pozycji) stanowią artykuły opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym z tzw. listy filadelfijskiej) oraz w czasopismach krajowych znajdujących się na licie B MNiSW. Pracownicy Katedry opublikowali swoje prace w renomowanych czasopismach centralnych, takich jak m.in. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, E-mentor, Europa Regionum, Folia Oeconomica Stetinensia, Gospodarka Narodowa, Handel Wewnętrzny, Master of Business Administration, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Nierównoci społeczne a wzrost gospodarczy, Optimum - Studia Ekonomiczne, Organizacja i Kierowanie, Polityka Społeczna, Problemy Jakoci, Problemy Zarządzania, Przegląd Organizacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Studia Regionalne i Lokalne, Wiadomoci Statystyczne, Współczesne Zarządzanie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pracownicy Katedry opublikowali także kilkadziesiąt monografii
  • uczestniczyli bądź uczestniczą w organizacji kilkudziesięciu konferencji i warsztatów naukowych (w tym o zasięgu międzynarodowym) w ramach cykli konferencyjnych: Konferencji biznesu i nauki "Czas na rozwój - wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców" (od 2014 r.), Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Ekonomii (od 2004 r.), Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów (od 1998 r.), Międzynarodowych Warsztatów Ekonomicznych (od 2003 r.), Międzynarodowych Warsztatów Projektu LAMA (organizowanych poza granicami kraju - Łotwa, Francja, Węgry, Litwa, Szwajcaria - w latach 2005-2009) a także międzynarodowych konferencji organizowanych poza granicami kraju głównie w ramach projektu LAMA (m.in. Litwa, Łotwa, Ukraina, Republika Czeska).
  • uczestniczyli, bądź uczestniczą w realizacji kilkudziesięciu grantów naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich
  • są laureatami kilkudziesięciu nagród naukowych i dydaktycznych.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, gab. 0228, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl