kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Ważne!

Przykładowe tematy | Harmonogram prac | Ważne! | Lista kontrolna | Metodyka | Przypisy | Formatowanie - inne | Słowa kluczowe | Procedura dyplomowania | Pytania na egzamin | Pliki |

Ogólne:
 • Szanujmy czas dla rodziny (swój a zwłaszcza promotora)!
 • Pisząc pracę od początku włączamy ją do szablonu (strony tytułowe, wykaz wykorzystanej literatury, spisy),
 • Praca powinna zawierać wszelkie elementy wymaganej struktury (np. Zakończenie, ankieta w załączniku - weryfikacja tego nie jest jedynie odpowiedzialnością promotora).
 • Prace nie sprawdzone zgodnie z listą kontrolną będą zwracane do dodatkowej weryfikacji zgodności z listą kontrolną i poprawy.
 • Słowa kluczowe na stronie tytułowej powinny być zgodne z wykazem słów z Zarządzenia Dziekana dla określonego kierunku.
 • Pod koniec semestru 1 i 2 warto zaraportować postęp prac, nawet gdy poszczególne rozdziały nie są jeszcze gotowe (może to wpłynąć na ostateczną ocenę z seminarium w danym semestrze).
 • Do oceny powinny być przesyłane Promotorowi pełne ukończone przez Autora rozdziały, nie zaś ich fragmenty.
 • Bez wyjątku należy skonsultować procedury badawcze z promotorem przed ich rozpoczęciem!!!
 • Ankieta do weryfikacji powinna zostać przedłożona nie w postaci linku do systemu webowego a w pliku tekstowym, tak aby później ten tekst można było przekopiować do załącznika.
 • Prezentacja badań (struktury odpowiedzi respondentów) nie wystarcza, praca musi wnosić jeszcze coś dodatkowego, co z tych badań musi wynikać - określenie kierunków działań, rekomendacji).
 • W strukturze pracy musi się znaleźć punkt metodyczny.
 • W części metodycznej można wspomnieć, że badania były niereprezentatywne.
 • Cel pracy/badań powinien być zbieżny w całej pracy, może dotyczyć nie tylko warstwy empirycznej, ale także rozważań teoretycznych.
 • Aby obronić się w lipcu praca musi być ukończona, zaakceptowana przez promotora i wydrukowana z odpowiednim wyprzedzeniem (najlepiej złożyć ją na początku czerwca),
 • Pamiętajmy, że praca sprawdzana jest przez JSA.
 • Termin obrony powinien zostać przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.
Najczęstsze błędy w formatowaniu:
 • Problemem są zazwyczaj źle sformatowane przypisy - najczęściej stwierdzane błędy:
 • brak dwukropka po nazwisku Autora,
 • brak zapisu tytułu pracy w pochyleniu czcionki (italic),
 • brak kropki na końcu przypisu,
 • błędny zapis formuły zakresu stron (str. zamiast s.),
 • brak formuł poz.cyt i tamże.
 • Należy unikać w przypisach linków.
 • ródła muszą być oceniane pod kątem ich jakości,
 • Pozycje w wykazach bibliograficznych powinny być posortowane po nazwiskach Autorów i ponumerowane.
 • Najlepiej, aby liczba pozycji literatury wykorzystana w pracy przekraczała znacznie limity dla poszczególnych typów pracy. Do limitów nie liczymy pozostałych źródeł.
 • W wykazach bibliograficznych mogą zostać ujęte jedynie pozycje zacytowane w tekście pracy.
 • Do pracy powinno dobierać się literaturę aktualną, opisującą najnowszy stan wiedzy z danej dziedziny.
 • Studenci stosują zazwyczaj błędną formułę numeracji obiektów (tabel, rysunków, wykresów - formuła prawidłowa np. Tabela 2.1, Wykres 3.2).
 • Każdy obiekt powinien zostać wprowadzony w tekście poprzedzającym go.
 • Odstępy przed oraz po akapicie powinny być ustawione na 0 pt.
 • Należy unikać pustych miejsc na stronie choć każdy kolejny rozdział (oraz inne elementy struktury pracy, np. spis treści, wstęp itd.) należy rozpoczynać od nowej strony,
 • Po tytułach rozdziałów, punktów, tabel, schematów nie można stawiać kropek,
 • Tekst należy pisać bezosobowo, nigdy w pierwszej osobie.
 • Treści punktów nie powinny kończyć zestawienia tabelaryczne/rysunki i wypunktowania, powinien je zakończyć akapit (np. podsumowujący punkt).
 • Zapis nazwisk (Według J.Kowalskiego) - należy używać jednolitej konwencji.
 • Należy unikać skrótów (np. wg, przeds., r.), chyba, że jest to skrót powszechnie używany i znany (np. GUS, NBP, PARP).
 • Tytuł obiektu (tabela, rysunek) musi odpowiadać jego treści.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl