kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt


Formatowanie przypisów

Literatura:
 • monografia - K. Kowalski: Rachunek kosztów w praktyce. PWE, Warszawa 2008, s. 287.
 • monografia pod redakcją - K. Kowalski (red.): Rachunek kosztów w praktyce. PWE, Warszawa 2008, s. 287.
 • rozdział w monografii pod redakcją - K. Winiarska: Rachunek kosztów w warunkach inflacji, w: Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2008, s. 117.
 • artykuł w czasopiśmie naukowym i zwykłym - Z. Bielski: Zmiany w rachunkowości w 2004 roku. "Rachunkowość" 2004, nr 12, s. 667.
Pozostałe źródła:
 • akt prawny - Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr 76, poz. 694, ze zm., art. 5.
 • materiały wewnętrzne badanej jednostki - Analiza bilansu w latach 2002-2004, materiały wewnętrzne spółki X, maszynopis powielony, Szczecin 2004, s. 12.
 • rocznik statystyczny - Rocznik statystyczny GUS. Warszawa 2003, s. 40, tabela 25.
 • zasoby internetowe - Z. Bielski: Zmiany w rachunkowości w 2004 roku, www.infor. pl [dostęp: 21.03.2021]
Inne ważne zasady konstrukcji przypisów:
 • stosuje się przypisy dolne,
 • w przypadku, gdy autorami pozycji jest więcej niż 4 autorów ich prezentację redukuje się w przypisie do wzorca: K. Kowalski, J. Nowak i inni,
 • przy kolejnym powoływaniu się w treści na zacytowane już źródło należy w przypisie zastosować następujący sposób jego opisu:

  K. Kowalski, Rachunek kosztów ... poz.cyt., s. 26.

 • przy powoływaniu się na tę samą pracę w kolejnym sąsiadującym przypisie należy zastosować następującą konwencję:

  Tamże, s. 20.

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl