kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Formatowanie przypisów
Pytania na egzamin
Raport JSA

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Procedura dyplomowania

Kwestie wymagań stawianych pracom dyplomowym reguluje Zarządzenie Dziekana WEFiZ US nr 20/2021 z dnia 28.10.2021 roku ws. formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

LINK DO ZARZĄDZENIA

Załączniki:

Załącznik nr 1 - strona tytułowa
Załącznik nr 2 - zalecenia formalne

Oświadczenie studenta bez zgody na udostępnianie pracy
Oświadczenie studenta ze zgodą na udostępnianie pracy

Przebieg egzaminu dyplomowego reguluje Zarządzenie Dziekana WEFiZ US nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

LINK DO ZARZĄDZENIA

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wniosek studenta o egzamin dyplomowy (uzupełniony wniosek należy przesłać do promotora)

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w Uniwersytecie Szczecińskim, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie miesiąca od terminu złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie. Student zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową winien złożyć w dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.

Więcej informacji na temat procedury dyplomowania można odnaleźć na stronie Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

PRZEJDZ NA STRONĘ

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl